Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 91
Lượt truy cập: 24494375

Quyết định số 3253/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc cho Công ty Cổ phần Khai thác thủy điện Sông Giang thuê đất tại các huyện Diên Khánh - Khánh Vĩnh để thực hiện dự án đường dây 110kV đấu nối Nhà máy thủy điện Sông Giang 2 vào hệ thống điện quốc gia.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3253/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho Công ty Cổ phần khai thác thuỷ điện Sông Giang thuê đất
tại các huyện Diên Khánh - Khánh Vĩnh để thực hiện dự án đường dây 110kV
đấu nối Nhà máy thuỷ điện Sông Giang 2 vào hệ thống điện quốc gia

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 37121000260 do Ủy ban nhân dân tỉnh chứng nhận lần đầu ngày 14 tháng 6 năm 2011;

Căn cứ phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Khánh Vĩnh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3202/QĐ-UBND  ngày 17 tháng 10 năm 2019;

Căn cứ phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Diên Khánh đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3203/QĐ-UBND ngày 17 tháng 10 năm 2019;

Xét Đơn xin thuê đất của Công ty Cổ phần Khai thác thủy điện Sông Giang đề ngày 15 tháng 10 năm 2019 và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 647/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 23 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho Công ty Cổ phần Khai thác thủy điện Sông Giang (trụ sở chính tại 43 Lam Sơn, phường Phước Hòa, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) thuê đất 5.258,0 m2 tại các xã: Diên Thọ, Diên Lộc, Diên Hòa, Diên Lạc, Diên Thạnh thuộc huyện Diên Khánh (diện tích 3.176,9 m2) và các xã: Khánh Trung, Khánh Nam, Sông Cầu, thị trấn Khánh Vĩnh thuộc huyện Khánh Vĩnh (diện tích 2.081,1 m2) để thực hiện dự án đường dây 110kV đấu nối Nhà máy thủy điện Sông Giang 2 vào hệ thống điện quốc gia (đất công trình năng lượng - đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh).

Vị trí, ranh giới khu đất xin thuê được xác định theo các Mảnh trích đo từ số 64 đến số 184-2019, tỷ lệ 1/2000 do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đo đạc và Dịch vụ địa chính Ninh Hòa lập tháng 4 năm 2019 đã được Sở Tài nguyên và Môi trường duyệt ngày 01 tháng 8 năm 2019.

Thời hạn sử dụng đất: Từ ngày ký Quyết định đến hết ngày 12 tháng 9 năm 2056 (ngày kết thúc dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư).

Hình thức thuê đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thông báo cho người sử dụng đất nộp phí và lệ phí theo quy định.

b) Ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn và tổ chức tư vấn thực hiện việc xác định giá đất phát hành chứng thư thẩm định giá trước ngày 22 tháng 11 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên).

c) Chuyển thông tin cho Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa trước ngày 01 tháng 11 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất nhỏ hơn 20 tỷ đồng).

d) Ký hợp đồng thuê đất với người sử dụng đất trước ngày 19 tháng 12 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên); trước ngày 08 tháng 11 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất nhỏ hơn 20 tỷ đồng).

đ) Giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính và thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa thực hiện thẩm định chứng thư thẩm định giá đất và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả trước ngày 17 tháng 12 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên).

3. Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa xác định và ban hành thông báo nghĩa vụ tiền thuê đất trước ngày 06 tháng 11 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất nhỏ hơn 20 tỷ đồng).

4. Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Diên Khánh phối hợp Ủy ban nhân dân các xã: Diên Thọ, Diên Lộc, Diên Hòa, Diên Lạc, Diên Thạnh và các đơn vị liên quan xác định cụ thể mốc giới khu đất và bàn giao đất cho người được sử dụng đất trên thực địa trước ngày 06 tháng 11 năm 2019.

b) Giao Ủy ban nhân dân các xã: Diên Thọ, Diên Lộc, Diên Hòa, Diên Lạc, Diên Thạnh có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc người sử dụng đất chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê nêu trên. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xử lý theo quy định.

5. Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khánh Vĩnh phối hợp Ủy ban nhân dân các xã: Khánh Trung, Khánh Nam, Sông cầu và Ủy ban nhân dân thị trấn Khánh Vĩnh và các đơn vị liên quan xác định cụ thể mốc giới khu đất và bàn giao đất cho người được sử dụng đất trên thực địa trước ngày 06 tháng 11 năm 2019.

b) Giao Ủy ban nhân dân các xã: Khánh Trung, Khánh Nam, Sông Cầu và Ủy ban nhân dân thị trấn Khánh Vĩnh có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc người sử dụng đất chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê nêu trên. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện xử lý theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch: Ủy ban nhân dân huyện Diên Khánh, Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh; Chi Cục trưởng Chi cục Thuế các huyện: Diên Khánh, Khánh Vĩnh; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường các huyện: Diên Khánh, Khánh Vĩnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã: Diên Thọ, Diên Lộc, Diên Hòa, Diên Lạc, Diên Thạnh, Khánh Trung, Khánh Nam, Sông Cầu và Ủy ban nhân dân thị trấn Khánh Vĩnh; Giám đốc Công ty Cổ phần Khai thác thủy điện Sông Giang và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đào Công Thiên

Số ký hiệu: 3253/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/10/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 35+36
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa