Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 4734
Lượt truy cập: 24494067

Quyết định số 3245/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 325679, số vào sổ cấp GCN: CT-02649 do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 21 tháng 10 năm 2013 cho Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu khí đốt Nha Trang.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3245/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc huỷ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở
và tài sản khác gắn liền với đất số BN 325679, số vào sổ cấp GCN: CT-02649
do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa cấp ngày 21 tháng 10 năm 2013
cho Công ty cổ phần Thương mại Vật liệu khí đốt Nha Trang

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 3280/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 về việc thu hồi đất Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu khí đốt Nha Trang tại 10 Trường Sơn, phường Vĩnh Nguyên, thành phố Nha Trang;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4573/STNMT-VPĐKĐĐ-NV ngày 09 tháng 10 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BN 325679, số vào sổ cấp GCN: CT-02649 ngày 21 tháng 10 năm 2013 đã cấp cho Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu khí đốt Nha Trang.

Lý do: Thu hồi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo Quyết định số 3280/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh nhưng người sử dụng đất không giao nộp Giấy chứng nhận.

Điều 2. Kể từ ngày ban hành Quyết định này, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu tại Điều 1 Quyết định này không còn giá trị pháp lý, chấm dứt các giao dịch về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm thông báo việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nêu trên tới các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định và lập Danh sách giấy chứng nhận đã bị hủy gửi Sở Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Quản lý đất đai để thông báo công khai trên trang thông tin điện tử.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Công thương; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh Khánh Hòa; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Nguyên; Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Vật liệu khí đốt Nha Trang và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đào Công Thiên

Số ký hiệu: 3245/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/10/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 35+36
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa