Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 233
Lượt truy cập: 24494775

Quyết định số 3202/QĐ-UBND ngày 17/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Khánh Vĩnh.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3202/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Khánh Vĩnh

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ Quyết định số 4112/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Khánh Vĩnh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4641/STNMT-CCQLĐĐ ngày 14 tháng 10 năm 2019 về việc đề nghị phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Khánh Vĩnh và Diên Khánh (dự án đường dây 110kV đấu nối Nhà máy thủy điện Sông Giang 2 vào hệ thống điện quốc gia),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung dự án đường dây 110kV đấu nối Nhà máy thủy điện Sông Giang 2 vào hệ thống điện quốc gia vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Khánh Vĩnh với diện tích 2.081,1 m2.

2. Các nội dung khác ghi tại Quyết định số 4112/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 theo quy định, tham mưu thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh có trách nhiệm:

- Tổ chức công bố công khai bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019; đôn đốc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai theo Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 đã được phê duyệt bổ sung;

- Thực hiện các thủ tục để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng nội dung bổ sung Kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt và cập nhật các dự án trên vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Khánh Vĩnh theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức kiểm tra thường xuyên việc thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất theo đúng quy định.

3. Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm đăng Quyết định này trên trang thông tin điện tử.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa và Thể thao, Du lịch, Lao động - Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đào Công Thiên

Số ký hiệu: 3202/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/10/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 35+36
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa