Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 4743
Lượt truy cập: 24494130

Quyết định số 3173/QĐ-UBND ngày 14/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô cứu thương phục vụ vận chuyển bệnh nhân của các đơn vị thuộc Sở Y tế và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3173/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 14 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô cứu thương
phục vụ vận chuyển bệnh nhân của các đơn vị thuộc Sở Y tế
và Sở Lao động - Thương binh và xã hội

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 04/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô;

Căn cứ ý kiến của Bộ Y tế tại Công văn số 3135/BYT-KHTC ngày 05 tháng 6 năm 2019 về việc trang bị xe cứu thương ngành y tế tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ ý kiến của Bộ Tài chính tại Công văn số 8263/BTC-QLCS ngày 18 tháng 7 năm 2019 về việc trang bị xe cứu thương ngành y tế tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại Công văn số 195/HĐND-VP ngày 19 tháng 8 năm 2019 về việc cho ý kiến về tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô cứu thương;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 3341/TTr-STC ngày 26 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô cứu thương phục vụ vận chuyển bệnh nhân của các đơn vị thuộc Sở Y tế và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

- 33 xe ô tô cứu thương của 15 đơn vị thuộc Sở Y tế với mức giá tối đa (bao gồm giá trị xe và thiết bị kèm theo) là 1,2 tỷ đồng/xe;

- 01 xe ô tô cứu thương của 01 đơn vị thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội với mức giá tối đa (bao gồm giá trị xe và thiết bị kèm theo) tối đa là 0,9 tỷ đồng/xe.

 (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).

Điều 2. Việc trang bị, thay thế xe ô tô cứu thương tại các đơn vị thuộc Sở Y tế và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội không vượt quá tiêu chuẩn, định mức được quy định tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Đắc Tài

Số ký hiệu: 3173/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 14/10/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính
Số Công Báo: 35+36
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa