Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 229
Lượt truy cập: 24531922

Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 04/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nước khoáng Trường Xuân do giải thể trước thời hạn.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3080/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất của Công ty trách nhiệm hữu hạn
nước khoáng nóng Trường Xuân do giải thể trước thời hạn

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 496/BKH-QLDA ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giải thể trước thời hạn Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nước khoáng Trường Xuân;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 577/TTr-STNMT-CCQLĐĐ.NV ngày 30 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi diện tích 490.020 m2 đất đã giao Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nước khoáng Trường Xuân tại xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Vị trí khu đất thu hồi tại xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

Ranh giới khu đất thu hồi theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 00015QSDĐ/KH ngày 15 tháng 8 năm 1996 và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số vào sổ 00022QSDĐ/KH ngày 08 tháng 5 năm 1997.

Lý do thu hồi: Chấm dứt việc sử dụng đất theo quy định của pháp luật do Công ty giải thể. (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013).

Thời điểm chấm dứt việc sử dụng đất: Kể từ ngày ban hành Quyết định số 496/BKH-QLDA ngày 28 tháng 5 năm 2001.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc cụ thể sau:

1. Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa

a) Chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Ninh Tây niêm yết Quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân xã Ninh Tây, tại nơi sinh hoạt chung của cộng đồng dân cư xã Ninh Tây. (Do Công ty đã giải thể theo Quyết định số 496/BKH-QLDA ngày 28 tháng 5 năm 2001 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư).

b) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ninh Hòa phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Ninh Tây, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa xác định cụ thể mốc giới khu đất thu hồi và bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa quản lý.

c) Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện thu hồi đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nước khoáng Trường Xuân về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa để tổng hợp báo cáo định kỳ cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

3. Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của Công ty, tham mưu xử lý theo quy định.

4. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nước khoáng Trường Xuân có trách nhiệm phối hợp bàn giao đất thu hồi tại Điều 1 Quyết định này cho Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Phát triển quỹ đất thị xã Ninh Hòa; Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ninh Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Ninh Tây; Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nước khoáng Trường Xuân và Thủ trưởng các ngành, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đào Công Thiên

Số ký hiệu: 3080/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/10/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 34
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa