Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 307
Lượt truy cập: 24532100

Quyết định số 3035/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi đất do Ủy ban nhân dân phường Ninh Hiệp quản lý tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa để thực hiện Dự án Trung tâm Vincom Ninh Hòa - Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3035/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi đất do Ủy ban nhân dân phường Ninh Hiệp
quản lý tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa
để thực hiện Dự án Trung tâm Vincom Ninh Hòa - Khánh Hòa

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; Nghị định số 44/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về giá đất; Nghị định số 47/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường: Số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ các Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh: Số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2014 về việc ban hành Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; số 06/2016/QĐ-UBND ngày 19 tháng 4 năm 2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Ninh Hòa;

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 1628/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc chấp thuận nhà đầu tư Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vincom Retail Miền Nam thực hiện Dự án Trung tâm Vincom Ninh Hòa - Khánh Hòa;

Xét Đơn đề nghị thu hồi đất của Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vincom Retail Miền Nam để thực hiện dự án theo Quyết định chủ trương đầu tư được phê duyệt và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 617/TTr-STNMT-CCQLĐĐ.NV ngày 30 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi 270,6 m2 đất do Ủy ban nhân dân phường Ninh Hiệp đang quản lý.

Vị trí, ranh giới khu đất thu hồi: Được xác định là thửa đất số 07, một phần thửa đất số 08 và thửa đất số 09 Mảnh trích đo địa chính số 06-2019 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa duyệt ngày 28 tháng 8 năm 2019 (chỉnh lý bổ sung Mảnh trích đo địa chính số 186/2019/TĐ.BĐ được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa duyệt ngày 22 tháng 8 năm 2019).

Lý do thu hồi đất: Nhà nước thu hồi đất để thực hiện Dự án Trung tâm Vincom Ninh Hòa - Khánh Hòa theo quy định tại Điểm 6, Khoản 15, Điều 2, Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa

a) Chỉ đạo Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ninh Hiệp niêm yết công khai Quyết định này tại trụ sở Ủy ban nhân dân phường theo quy định;

b) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ninh Hòa phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ninh Hiệp xác định cụ thể mốc giới phần diện tích thu hồi nêu trên theo quy định.

2. Giao Ủy ban nhân dân phường Ninh Hiệp quản lý chặt chẽ diện tích đất đã thu hồi đến khi Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vincom Retail Miền Nam thuê đất để thực hiện dự án theo Chủ trương đầu tư đã được phê duyệt.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

4. Giao Trung tâm Công báo tỉnh Khánh Hòa có trách nhiệm đăng Quyết định này trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa; Chi Cục trưởng Chi cục Thuế thị xã Ninh Hòa; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ninh Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ninh Hiệp; Giám đốc: Trung tâm Công báo tỉnh, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa và Thủ trưởng các ngành, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiêm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đào Công ThiênSố ký hiệu: 3035/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01/10/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 34
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa