Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 440
Lượt truy cập: 24532323

Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc bổ sung Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ô tô Hyundai Tín Thanh Nha Trang để thực hiện Dự án Khu thương mại và Dịch vụ ô tô Tín Thanh tại xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3025/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bổ sung Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019
của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép Công ty trách nhiệm hữu hạn
Ô tô Hyundai Tín Thanh Nha Trang để thực hiện dự án Khu thương mại
và Dịch vụ ô tô Tín Thanh tại xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính Phủ quy định về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BTC ngày 21 tháng 01 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 568/TTr-STNMT-CCQLĐĐ.NV ngày 23 tháng 8 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Khoản 6, Khoản 7 vào Điều 2, Quyết định số 1316/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ô tô Hyundai Tín Thanh Nha Trang để thực hiện Dự án Khu thương mại và Dịch vụ ô tô Tín Thanh tại xã Vĩnh Trung, thành phố Nha Trang với nội dung sau:

6. Sở Tài chính có trách nhiệm xác định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định (đối với diện tích 1.343,5 m2 cho thuê từ đất chuyên trồng lúa nước).

7. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ô tô Hyundai Tín Thanh Nha Trang phải nộp khoản tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang; Chi Cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Nha Trang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trung; Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ô tô Hyundai Tín Thanh Nha Trang và Thủ trưởng các ngành, các cơ quan, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đào Công ThiênSố ký hiệu: 3025/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01/10/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 34
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa