Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 514
Lượt truy cập: 24532515

Quyết định số 3024/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vincom Retail Miền Nam chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Trung tâm Vincom Ninh Hòa - Khánh Hòa tại đường 2/4, phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3024/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép Công ty trách nhiệm hữu hạn Vincom Retail Miền Nam
chuyển mục đích sử dụng đất để thực hiện Dự án Trung tâm Vincom
Ninh Hòa - Khánh Hòa tại Đường 2/4, phường Ninh Hiệp,
thị xã Ninh Hòa, Khánh Hòa

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/ND-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất; Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai và sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Quyết định số 4109/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của thị xã Ninh Hòa;

Căn cứ Quyết định chủ trương đầu tư số 1628/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc chấp thuận nhà đầu tư Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vincom Retail Miền Nam thực hiện Dự án Trung tâm Vincom Ninh Hòa - Khánh Hòa;

Xét Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất ngày 28 tháng 8 năm 2019 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vincom Retail Miền Nam và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 607/TTr-STNMT-CCQLĐĐ.NV ngày 19 tháng 9 năm 2019 và Văn bản số 4423/STNMT-CCQLĐĐ ngày 30 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vincom Retail Miền Nam (có địa chỉ trụ sở chính tại số 72 đường Lê Thánh Tôn và số 45A đường Lý Tự Trọng, phường Bến Nghé, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh) chuyển mục đích sử dụng đất tại phường Ninh Hiệp, thị xã Ninh Hòa từ đất chuyên trồng lúa nước (LUC) sang đất thương mại dịch vụ (TMD) với diện tích 6.089,1 m2 để thực hiện Dự án Trung tâm Vincom Ninh Hòa - Khánh Hòa.

- Vị trí, ranh giới khu đất chuyển mục đích sử dụng đất được xác định tại trang 3, các Giấy chứng nhận số CP 989805, CP 989806, CP 989807, CP 989808, CP 989809 và CP 989810 do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp đổi ngày 09 tháng 8 năm 2019 (tương ứng với các thửa đất số 01, 02, 03, 04, 05 và thửa đất số 06 Mảnh trích đo địa chính số 06-2019 do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa duyệt ngày 28 tháng 8 năm 2019 (chỉnh lý bổ sung Mảnh trích đo địa chính số 186/2019/TĐ.BĐ được Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa duyệt ngày 22 tháng 8 năm 2019).

- Hình thức thuê đất (sau khi chuyển mục đích sử dụng đất): Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

- Thời hạn sử dụng đất: Đến hết ngày 23 tháng 11 năm 2066 (50 năm kể từ ngày được cấp Quyết định chủ trương đầu tư ngày 23 tháng 11 năm 2016).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thông báo cho người sử dụng đất nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật;

b) Ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn và tổ chức tư vấn thực hiện việc xác định giá đất phát hành chứng thư thẩm định giá trước ngày 01 tháng 11 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 30 tỷ đồng trở lên);

c) Chuyển thông tin cho Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và Cục Thuế tỉnh trước ngày 11 tháng 10 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 30 tỷ đồng);

d) Ký hợp đồng thuê đất đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vincom Retail Miền Nam trước ngày 28 tháng 11 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 30 tỷ đồng trở lên), trước ngày 30 tháng 10 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 30 tỷ đồng);

đ) Giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý hồ sơ địa chính (bao gồm 06 Giấy chứng nhận số CP 989805, CP 989806, CP 989807, CP 989808, CP 989809 và CP 989810), cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

2. Hội đồng thẩm định giá thực hiện thẩm định chứng thư thẩm định giá và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả trước ngày 26 tháng 11 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 30 tỷ đồng trở lên).

3. Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong: Xác định và ban hành thông báo tiền thuê đất trước ngày 16 tháng 10 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 30 tỷ đồng).

4. Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ sau:

a) Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ninh Hòa phối hợp với Ủy ban nhân dân phường Ninh Hiệp xác định cụ thể mốc giới khu đất và bàn giao đất trên thực địa trước ngày 16 tháng 10 năm 2019;

b) Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ninh Hiệp có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc người sử dụng đất chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê nêu trên. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thị xã xử lý theo quy định.

5. Sở Tài chính có trách nhiệm xác định mức thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa theo quy định.

6. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vincom Retail Miền Nam phải nộp khoản tiền để Nhà nước bổ sung diện tích đất chuyên trồng lúa nước bị mất hoặc tăng hiệu quả sử dụng đất trồng lúa theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Công thương, Kế hoạch và Đầu tư; Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã Ninh Hòa; Chi Cục trưởng Chi cục Thuế thị xã Ninh Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Ninh Hiệp; Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vincom Retail Miền Nam và Thủ trưởng các ngành, các cơ quan, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đào Công Thiên


Số ký hiệu: 3024/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01/10/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 34
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa