Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 533
Lượt truy cập: 24532605

Quyết định số 3023/QĐ-UBND ngày 01/10/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Sakura được gia hạn sử dụng đất tại phường Phước Long, thành phố Nha Trang.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3023/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 10 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc cho phép Công ty TNHH Thực phẩm Sakura
được gia hạn sử dụng đất tại phường Phước Long, thành phố Nha Trang

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Xét Đơn đăng ký biến động đất đai, tài sản gắn liền với đất ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Sakura và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 612/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 25 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Sakura (trụ sở chính tại 28B đường Phước Long, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) được gia hạn sử dụng đất tại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 557215 do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp ngày 28 tháng 8 năm 1996 và Quyết định số 2110/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh tại phường Phước Long, thành phố Nha Trang để sử dụng vào mục đích làm xưởng chế biến các mặt hàng hải sản và cấp đông đóng gói các loại thực phẩm, nông sản để xuất khẩu (đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp), cụ thể như sau:

- Diện tích đất: 3.722,64 m2 (trong đó có 690 m2 thuộc quy hoạch giao thông).

- Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo bản trích đo địa chính khu đất số 295/2005/TĐ.BĐ, tỷ lệ 1/500 được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định ngày 14 tháng 12 năm 2005.

- Thời hạn sử dụng đất: Đến hết ngày 30 tháng 3 năm 2020.

- Thời điểm tính tiền sử dụng đất: Ngày 01 tháng 01 năm 2020.

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

- Hạn chế về quyền sử dụng đất: Trong thời gian 03 tháng được gia hạn từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 30 tháng 3 năm 2020, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Sakura cam kết ngừng hoạt động sản xuất tại 28B Phước Long để thực hiện việc di dời theo đúng yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa đồng thời hoàn tất bàn giao mặt bằng lại cho địa phương, đảm bảo yếu tố an ninh, vệ sinh môi trường trong khi di dời (theo Cam kết số 38/Sakura ngày 19 tháng 9 năm 2019 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Sakura).

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thông báo cho người sử dụng đất nộp tiền thuê đất và phí, lệ phí theo quy định của pháp luật hiện hành;

b) Ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn và tổ chức tư vấn thực hiện việc xác định giá đất phát hành chứng thư thẩm định giá trước ngày 23 tháng 10 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên);

c) Chuyển thông tin cho Cục Thuế tỉnh xác định nghĩa vụ tài chính trước ngày 02 tháng 10 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 20 tỷ đồng);

d) Ký hợp đồng thuê đất với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Sakura trước ngày 19 tháng 11 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên); trước ngày 09 tháng 10 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 20 tỷ đồng);

đ) Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa chỉnh lý biến động thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số B 557215 do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp ngày 28 tháng 8 năm 1996 hoặc trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (đối với trường hợp cấp đổi) và thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa thực hiện thẩm định chứng thư thẩm định giá đất và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả trước ngày 15 tháng 11 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên).

3. Cục Thuế tỉnh xác định và ban hành thông báo nghĩa vụ tiền thuê đất trước ngày 07 tháng 10 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 20 tỷ đồng).

4. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ sau:

Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Long có trách nhiệm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc người sử dụng đất chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê tại Điều 1 Quyết định này. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xử lý theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Phước Long; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa, Chủ nhiệm Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thực phẩm Sakura và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đào Công Thiên

Số ký hiệu: 3023/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01/10/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 34
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa