Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 524
Lượt truy cập: 24532475

Quyết định số 3005/QĐ-UBND ngày 30/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Mục 3 của Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3005/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung mục 3 của Kế hoạch thực hiện mục tiêu
phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025
và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
ban hành kèm theo Quyết định số 2799/QĐ-UBND
ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 622/QĐ-TTg ngày 10 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững;

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BKHĐT ngày 22 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển bền vững của Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 2257/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Mục 3 của Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 2020/TTr-SGDĐT ngày 16 tháng 9 năm 2019 về việc sửa đổi, bổ sung Mục 3 của Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Mục 3 của Kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển bền vững lĩnh vực giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 2799/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa như sau:

“3. Các chỉ số theo dõi, giám sát:

STT

Chỉ số theo dõi, giám sát

Đơn vị tính

Thực hiện năm 2018

Mức phấn đấu

2020

2025

2030

Đến năm 2030, đảm bảo tất cả các trẻ em gái và trai hoàn thành giáo dục tiểu học, giáo dục trung học cơ sở miễn phí, công bằng, có chất lượng (Mục tiêu toàn cầu 4.1)

1

Tỷ lệ học sinh đi học chung cấp tiểu học

%

101

100,7

100,3

100

 

Trong đó: - Nam

%

101,2

101

100,5

100

 

                 - Nữ

%

100,7

100,4

100,1

100

2

Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp tiểu học

%

96,9

99

99,5

99,8

 

Trong đó: - Nam

%

96

99

99,3

99,8

 

                 - Nữ

%

97,8

99

99

99,7

 

                 - Riêng dân tộc thiểu số

%

91

93

97

99

3

Tỷ lệ học sinh được công nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học

%

99,9

99,9

99,9

99,9

 

Trong đó: - Nam

%

99,9

99,9

99,9

99,9

 

                 - Nữ

%

99,9

99,9

99,9

99,9

 

                 - Riêng dân tộc thiểu số

%

99,9

99,9

99,9

99,9

4

Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp tiểu học

%

96,7

97,5

98

99

 

Trong đó: - Nam

%

95,7

97

97,5

99

 

                 - Nữ

%

97,8

98

98,5

99

 

                 - Riêng dân tộc thiểu số

%

89,8

92

95

99

5

Tỷ lệ học sinh đi học chung cấp THCS

%

96,5

98

99

100

 

Trong đó: - Nam

%

96,4

97,8

98,8

100

 

                 - Nữ

%

96,6

98,2

99,2

100

6

Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp THCS

%

95,5

96

97

99,5

 

Trong đó: - Nam

%

95

96

97

99,5

 

                 - Nữ

%

96

96

97

99,5

7

Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS

%

99,7

99,8

99,9

100

 

Trong đó: - Nam

%

99,7

99,7

99,8

100

 

                 - Nữ

%

99,8

99,8

99,9

100

 

                 - Riêng dân tộc thiểu số

%

95

98

98,5

99

8

Tỷ lệ học sinh hoàn thành cấp THCS

%

87,9

89

92,6

94,8

 

Trong đó: - Nam

%

87,8

89

92,5

94,7

 

                 - Nữ

%

87,9

89,1

92,7

94,9

 

                 - Riêng dân tộc thiểu số

%

84,8

88,2

89,1

90,7

9

Tỷ lệ chuyển cấp từ tiểu học lên THCS

%

99,1

99,5

99,9

100

 

Trong đó: - Nam

%

99,1

99,6

99,9

100

 

                 - Nữ

%

99

99,4

100

100

 

                 - Riêng dân tộc thiểu số

%

90

98

98

99

10

Tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường ở độ tuổi đi học tiểu học

%

0,1

0,1

0,1

0,1

 

Trong đó: Riêng dân tộc thiểu số

%

0

0

0

0

11

Tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường ở độ tuổi đi học THCS

%

5

3

2

1

 

Trong đó: Riêng dân tộc thiểu số

%

12

8

5

1

12

Số năm đi học được miễn học phí

 

 

 

 

 

 

 - Mầm non

%

0

1

1

1

 

 - Tiểu học

%

5

5

5

5

 

 - THCS

%

0

4

4

4

Đến năm 2030, đảm bảo rằng tất cả trẻ em được chăm sóc và phát triển để sẵn sàng tham gia học tiểu học (Mục tiêu toàn cầu 4.2)

13

Tỷ lệ huy động trẻ ra lớp mầm non

 

 

 

 

 

 

Nhà trẻ (so với độ tuổi 0 - dưới 3 tuổi)

%

26,8

30

35

40

 

- Nam

%

26,7

30

35

40

 

- Nữ

%

26,9

30

35

40

 

Mẫu giáo (so với độ tuổi 3 - 5 tuổi)

%

86,9

92

95

97

 

- Nam

%

86,9

92

95

97

 

- Nữ

%

86,9

92

95

97

 

Trẻ em 5 tuổi (so với độ tuổi 5 tuổi) đi học mẫu giáo

%

99,1

99,9

99,9

99,9

 

- Nam

%

99

99,9

99,9

99,9

 

- Nữ

%

99,2

99,9

99,9

99,9

14

Trẻ em dưới 5 tuổi đến trường được phát triển phù hợp về sức khỏe học tập và tâm lý xã hội

%

89,5

98,9

99,1

99,3

 

Trong đó: - Nam

%

90

98,9

99,1

99,3

 

                 - Nữ

%

89

98,9

99,1

99,3

 

                 - Riêng dân tộc thiểu số

%

89,5

98,9

99,1

99,3

Đến năm 2030, đảm bảo tiếp cận công bằng cho tất cả phụ nữ và nam giới đối với giáo dục sau phổ thông (bao gồm cả đại học) có chất lượng, trong khả năng chi trả (Mục tiêu toàn cầu 4.3)

15

Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên tham gia các chương trình đào tạo trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp

%

78

80

85

90

 

Trong đó: - Nam

%

79

80

85

90

 

                 - Nữ

%

77

80

85

90

Đến năm 2030, tăng số thanh niên và người lớn có các kỹ năng phù hợp, gồm kỹ năng kỹ thuật và nghề nghiệp, để có việc làm, công việc tốt và làm chủ doanh nghiệp (Mục tiêu toàn cầu 4.4)

16

Tỷ lệ lao động có việc làm đã qua đào tạo

%

72,9

80

85

87

17

Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên có các kỹ năng cơ bản về công nghệ thông tin

%

77,1

80

85

90

 

Trong đó: - Nam

%

78

80

85

90

 

                 - Nữ

%

75

79

84

90

Đến năm 2030, xóa bỏ bất bình đẳng giới trong giáo dục và đảm bảo quyền bình đẳng với tất cả trình độ giáo dục và đào tạo nghề cho những người dễ bị tổn thương, bao gồm cả những người khuyết tật, người dân dân tộc và trẻ em trong những hoàn cảnh dễ bị tổn thương (Mục tiêu toàn cầu 4.5)

18

Chỉ số bình đẳng trong giáo dục đào tạo theo giới tính (nữ/nam)

 

 

 

 

 

 

- Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp tiểu học

 

1

1

1

1

 

- Tỷ lệ học sinh đi học đúng tuổi cấp THCS

 

1

1

1

1

 

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS

 

1

1

1

1

Đến năm 2030, bảo đảm tất cả thanh thiếu niên và tỷ lệ đáng kể người lớn, cả nam và nữ biết đọc, viết và làm toán (Mục tiêu toàn cầu 4.6)

19

Tỷ lệ dân số 15 tuổi trở lên biết chữ

%

96,6

98

98,8

99,6

20

Tỷ lệ dân số 15 đến 60 tuổi mù chữ tham gia các lớp xóa mù chữ:

 

 

 

 

 

 

- Mức 1 (hoàn thành lớp 3)

%

0,5

30

50

70

 

- Mức 1 (hoàn thành lớp 5)

%

1,7

20

40

60

Đến năm 2030, tất cả những người đi học đều có được kiến thức và kỹ năng cần thiết để thúc đẩy phát triển bền vững, bao gồm: Giáo dục về phát triển bền vững và lối sống bền vững, quyền con người, bình đẳng giới, thúc đẩy một nền văn hóa hòa bình, không bạo lực, công dân toàn cầu; có sự đa dạng văn hóa cũng như những đóng góp của văn hóa đối với phát triển bền vững (Mục tiêu toàn cầu 4.7)

21

Tỷ lệ trường có chương trình giáo dục cơ bản về giới tính, phòng chống bạo lực, xâm hại; cung cấp kiến thức về HIV

 

 

 

 

 

 

- Tiểu học

%

100

100

100

100

 

- THCS

%

100

100

100

100

 

- THPT

%

100

100

100

100

Đến năm 2030, xây dựng và nâng cấp các cơ sở giáo dục thân thiện với trẻ em, người khuyết tật, bình đẳng giới và cung cấp môi trường học tập an toàn, không bạo lực, toàn diện, hiệu quả cho tất cả mọi người (Mục tiêu toàn cầu 4.a)

22

Tỷ lệ cơ sở giáo dục mầm non:

 

 

 

 

 

 

- Có điện

%

100

100

100

100

 

- Internet dùng cho mục đích học tập

%

89,4

90,6

91,3

91,9

 

- Máy tính dùng cho mục đích học tập

%

78

81,9

84,4

86,9

 

- Cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với trẻ em khuyết tật

%

26,3

28,9

35,3

42

 

- Nước uống

%

98,8

99,4

100

100

 

- Hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính

%

94,1

96,8

98,1

99,4

 

- Có chỗ rửa tay thuận tiện

%

96,3

97,9

98,8

99,4

23

Tỷ lệ trường tiểu học có:

 

 

 

 

 

 

- Có điện

%

100

100

100

100

 

- Internet dùng cho mục đích giảng dạy và học tập

%

76,3

78

100

100

 

- Máy tính dùng cho mục đích giảng dạy và học tập

%

69,6

72,1

96,3

98,8

 

- Cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với trẻ em khuyết tật

%

46

60

65

75

 

- Nước uống

%

95,8

96,6

98,8

100

 

- Hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính

%

100

100

100

100

 

- Có chỗ rửa tay thuận tiện

%

100

100

100

100

24

Tỷ lệ trường THCS có:

 

 

 

 

 

 

- Có điện

%

100

100

100

100

 

- Internet dùng cho mục đích giảng dạy và học tập

%

92,3

95,2

100

100

 

- Máy tính dùng cho mục đích giảng dạy và học tập

%

88,6

92,9

99,4

99,6

 

- Cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với trẻ em khuyết tật

%

61,4

62

65

75

 

- Nước uống

%

99

100

100

100

 

- Hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính

%

99

100

100

100

 

- Có chỗ rửa tay thuận tiện

%

96,5

98,8

100

100

25

Tỷ lệ trường THPT có:

 

 

 

 

 

 

- Có điện

%

100

100

100

100

 

- Internet dùng cho mục đích giảng dạy và học tập

%

100

100

100

100

 

- Máy tính dùng cho mục đích giảng dạy và học tập

%

100

100

100

100

 

- Cơ sở hạ tầng và tài liệu phù hợp với trẻ em khuyết tật

%

33

60

65

75

 

- Nước uống

%

100

100

100

100

 

- Hệ thống vệ sinh tiện lợi và riêng rẽ cho từng giới tính

%

100

100

100

100

 

- Có chỗ rửa tay thuận tiện

%

100

100

100

100

Đến năm 2030, tăng nguồn cung giáo viên có trình độ, thông qua hợp tác quốc tế về đào tạo giáo viên tại các quốc gia đang phát triển, đặc biệt là các quốc gia kém phát triển nhất và đang phát triển (Mục tiêu 4.c)

26

Tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn trình độ đào tạo

 

 

 

 

 

 

- Mầm non

%

100

100

100

100

 

- Tiểu học

%

100

100

100

100

 

- THCS

%

100

100

100

100

 

- THPT

%

100

100

100

100

Điều 2. Các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan theo nhiệm vụ, trách nhiệm được giao triển khai tổ chức thực hiện Kế hoạch đảm bảo mục tiêu, tiến độ đề ra.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Đắc Tài

Số ký hiệu: 3005/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/09/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo
Số Công Báo: 34
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa