Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 527
Lượt truy cập: 24532573

Quyết định số 2970/QĐ-UBND ngày 24/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2970/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa
Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Khánh Hòa

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 126/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 11 năm 2017 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần;

Căn cứ Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần;

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4017/STNMT-CCQLĐĐ-NV ngày 05 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án sử dụng đất khi cổ phần hóa Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Khánh Hòa, chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Điều 2. Căn cứ phương án sử dụng đất được phê duyệt, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Khánh Hòa thủ tục đất đai theo quy định.

2. Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Khánh Hòa có trách nhiệm thực hiện thủ tục về đất đai theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Giám đốc Trung tâm Nông nghiệp Công nghệ cao Khánh Hòa và Thủ trưởng các ngành, các cơ quan có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đào Công Thiên

Số ký hiệu: 2970/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/09/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 34
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa