Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 555
Lượt truy cập: 24532664

Quyết định số 2959/QĐ-UBND ngày 23/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty TNHH Vạn Hương từ đất trồng lúa nước còn lại sang đất thương mại dịch vụ để làm kho lạnh bảo quản xoài tại thôn Bình Phú 2, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2959/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 23 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chuyển mục đích sử dụng đất cho Công ty TNHH Vạn Hương
từ đất trồng lúa nước còn lại sang đất thương mại dịch vụ để làm kho lạnh
bảo quản xoài tại thôn Bình Phú 2, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thông qua danh mục các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ và rừng sang mục đích khác bổ sung trong năm 2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 4114/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Cam Lâm;

Xét Đơn xin chuyển mục đích sử dụng đất ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vạn Hương và đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 537/TTr-STNMT-CCQLĐĐ.NV ngày 07 tháng 8 năm 2019 và Văn bản số 4034/STNMT-CCQLĐĐ.NV ngày 06 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vạn Hương, địa chỉ: 18 Trần Khánh Dư, phường Phước Tân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa đang sử dụng: 2.721,6 m2 đất tại thôn Bình Phú 2, xã Cam Tân, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa được chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng lúa nước còn lại sang đất thương mại, dịch vụ và cho thuê đất để thực hiện dự án: Xây dựng kho lạnh bảo quản xoài.

- Vị trí, ranh giới khu đất được xác định theo Giấy chứng nhận số CP 989907 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa xác nhận ngày 21 tháng 5 năm 2019.

- Thời hạn sử dụng đất: Đến hết ngày 21 tháng 9 năm 2048 (30 năm kể từ ngày Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định chủ trương đầu tư).

- Hình thức sử dụng đất: Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm.

- Hạn chế quyền sử dụng đất:

+ Công ty không được đấu nối trực tiếp đường ra vào dự án với Quốc lộ 1A khi chưa có sự cho phép của Bộ Giao thông vận tải, thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường gom từ khu vực dự án đến vị trí đấu nối vào Quốc lộ 1A theo quy định. Nếu Công ty vi phạm liên quan đến vấn đề giao thông thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xử lý vi phạm và chấm dứt, thu hồi dự án theo quy định. Mọi chi phí liên quan do Công ty tự chịu trách nhiệm thanh toán và Nhà nước không có nghĩa vụ bồi thường.

+ Công ty có trách nhiệm bàn giao đất cho địa phương để thực hiện các công trình công ích khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Mọi chi phí liên quan do Công ty có trách nhiệm thanh toán và Nhà nước không có nghĩa vụ bồi thường đất và tài sản trên đất.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thông báo cho người sử dụng đất nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật;

b) Ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn và tổ chức tư vấn thực hiện việc xác định giá đất phát hành chứng thư thẩm định giá trước ngày 09 tháng 10 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên);

c) Chuyển thông tin cho Cục Thuế tỉnh trước ngày 17 tháng 9 năm 2019;

d) Ký hợp đồng thuê đất đối với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vạn Hương trước ngày 05 tháng 11 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên), trước ngày 24 tháng 9 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 20 tỷ đồng);

đ) Giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính; chỉnh lý hồ sơ địa chính, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai theo quy định.

2. Hội đồng thẩm định giá thực hiện thẩm định chứng thư thẩm định giá và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả trước ngày 01 tháng 11 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên).

3. Cục Thuế tỉnh: Xác định và ban hành thông báo tiền thuê đất trước ngày 20 tháng 9 năm 2019.

4. Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm có trách nhiệm tổ chức thực hiện và kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ sau: Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Cam Tân có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời việc người sử dụng đất chuyển quyền sử dụng đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, việc xây dựng các công trình trên đất lấn, chiếm, đất sử dụng không đúng mục đích đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho thuê nêu trên. Trường hợp vượt quá thẩm quyền thì kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm xử lý theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Trung tâm Công báo tỉnh; các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm; Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Cam Lâm; Ủy ban nhân dân xã Cam Tân; Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vạn Hương và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đào Công Thiên

Số ký hiệu: 2959/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 23/09/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 34
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa