Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 303
Lượt truy cập: 24532080

Quyết định số 2909/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2909/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 9 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 3036/QĐ-UBND
ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh nội dung tại Điều 1 Quyết định số 1690/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa để thực hiện dự án Khu biệt thự và du lịch sinh thái trong Khu kinh tế trang trại Đất Lành (nay là dự án Khu biệt thự và Du lịch sinh thái Đất Lành - Khu B) và thay thế Quyết định số 886/QĐ-UBND ngày 10 tháng 4 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh;

Xét đề nghị Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 4247/STNMT-CCQLĐĐ.NV ngày 17 tháng 9 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh loại đất, hình thức, thời hạn giao đất đối với diện tích 7.500 m2 đất ở nông thôn tại Điều 1 Quyết định số 3036/QĐ-UBND ngày 23 tháng 10 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa, nội dung điều chỉnh như sau:

- Nội dung trước khi điều chỉnh:

Giao 7.500 m2 đất ở có thu tiền sử dụng đất (đất ở nông thôn) tại các xã Phước Đồng 2.500 m2, Vĩnh Trung 2.500 m2, Vĩnh Thái 2.500 m2.

Thời hạn giao đất: Kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2015 đến ngày 27 tháng 6 năm 2062 (người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng ổn định lâu dài theo Điều 126 Luật Đất đai).

- Nội dung sau khi điều chỉnh:

Cho thuê 7.500 m2 đất trả tiền thuê đất hàng năm (đất trồng rừng sản xuất) tại các xã Phước Đồng 2.500 m2, Vĩnh Trung 2.500 m2, Vĩnh Thái 2.500 m2.

Thời hạn cho thuê: Kể từ ngày 23 tháng 10 năm 2015 đến ngày 27 tháng 6 năm 2062.

Điều 2. Các cơ quan có liên quan căn cứ nội dung Điều 1 Quyết định này theo chức năng nhiệm vụ để thực hiện theo quy định pháp luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch: Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang, Ủy ban nhân dân huyện Cam Lâm; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Du lịch, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Khánh Hòa; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh; Giám đốc: Trung tâm Công báo tỉnh Khánh Hòa, Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa; Chi Cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Nha Trang, huyện Cam Lâm; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang, huyện Cam Lâm; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã: Xã Vĩnh Thái, xã Vĩnh Trung, xã Phước Đồng, xã Suối Hiệp, xã Suối Cát; Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Xây dựng Khánh Hòa và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đào Công Thiên

Số ký hiệu: 2909/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/09/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 34
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa