Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1732
Lượt truy cập: 22931841

Quyết định số 2707/QĐ-UBND ngày 20/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc giao đất bổ sung cho Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng để thực hiện dự án Khu vực 1 thuộc Khu đô thị - Công viên - Trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2707/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao đất bổ sung cho Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng để thực hiện
dự án Khu vực 1 thuộc Khu đô thị - Công viên - Trung tâm hành chính mới
của tỉnh Khánh Hòa tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Xét Đơn xin giao đất ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng, đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 466/TTr-STNMT-CCQLĐĐ.NV ngày 08 tháng 7 năm 2019 và Văn bản số 3459/STNMT-CCQLĐĐ.NV ngày 31 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao bổ sung cho Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng (địa chỉ trụ sở chính tại số 85 đường Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội) 4.163,2 m2 đất tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa để sử dụng vào mục đích thực hiện dự án Khu vực 1 thuộc Khu đô thị - Công viên - Trung tâm hành chính mới của tỉnh Khánh Hòa tại xã Phước Đồng, thành phố Nha Trang, trong đó:

1. Giao đất có thu tiền sử dụng đất để xây dựng nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê: 2.251,2 m2; thời hạn sử dụng đất: Kể từ ngày ký Quyết định này đến ngày 22 tháng 5 năm 2067, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài (đất ở tại đô thị).

2. Giao đất không thu tiền sử dụng đất để xây dựng công viên cây xanh vườn hoa, đường giao thông: 1.912,0 m2; thời hạn sử dụng đất: Bàn giao cho địa phương quản lý sau khi đã hoàn thành việc đầu tư xây dựng theo quy hoạch và dự án được phê duyệt và không được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (đất sử dụng vào mục đích công cộng không nhằm mục đích kinh doanh).

3. Vị trí, ranh giới khu đất: Gồm một phần thửa đất số 15 (phần đất trong dự án) được xác định theo Mảnh trích đo địa chính số 66-2017, tỷ lệ 1/1000 được Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận ngày 12 tháng 5 năm 2017.

4. Tiền sử dụng đất được tính từ ngày ký Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc sau đây:

1. Sở Tài nguyên và Môi trường

a) Thông báo cho người được giao đất nộp phí và lệ phí theo quy định của pháp luật;

b) Ký hợp đồng thuê tổ chức tư vấn và tổ chức tư vấn thực hiện việc xác định giá đất phát hành chứng thư thẩm định giá trước ngày 05 tháng 9 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên);

c) Chuyển thông tin cho Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa trước ngày 14 tháng 8 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 20 tỷ đồng);

d) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang phối hợp với Ủy ban nhân dân xã Phước Đồng xác định cụ thể mốc giới và giao đất trên thực địa, hoàn thành trước ngày 12 tháng 8 năm 2019;

đ) Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai trực thuộc trao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người sử dụng đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính và chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

2. Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh Khánh Hòa thực hiện thẩm định chứng thư thẩm định giá đất và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kết quả trước ngày 30 tháng 9 năm 2019.

3. Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa xác định và ban hành thông báo nghĩa vụ tiền sử dụng đất trước ngày 02 tháng 10 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất từ 20 tỷ đồng trở lên), trước ngày 19 tháng 8 năm 2019 (đối với trường hợp giá trị khu đất dưới 20 tỷ đồng).

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế  hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Giao thông vận tải; Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh Khánh Hòa; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Nha Trang; Chi Cục trưởng Chi cục Thuế thành phố Nha Trang; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phước Đồng; Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Lạc Hồng và Thủ trưởng các ngành, các cơ quan, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đào Công ThiênSố ký hiệu: 2707/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/08/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 30
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm