Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 4714
Lượt truy cập: 24493907

Quyết định số 2521/QĐ-UBND ngày 02/8/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thu hồi khu đất bến xe cũ của Khánh Vĩnh do UBND huyện quản lý và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Khánh Vĩnh quản lý.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2521/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 02 tháng 8 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi khu đất bến xe cũ của Khánh Vĩnh do Ủy ban nhân dân huyện
quản lý và giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Khánh Vĩnh quản lý

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất;

Xét đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh tại Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 26 tháng 6 năm 2019 và của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 522/TTr-STNMT-CCQLĐĐ ngày 26 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi diện tích 2.828,0 m2 đất xây dựng bến xe cũ của Khánh Vĩnh do Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh đang quản lý tại thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Vị trí khu đất thu hồi tại thị trấn Khánh Vĩnh, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa.

Ranh giới khu đất thu hồi theo Trích lục bản đồ địa chính thửa đất số 46 tờ bản đồ số 16 bộ bản đồ địa chính thị trấn Khánh Vĩnh do Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Khánh Vĩnh xác nhận ngày 24 tháng 6 năm 2019.

Lý do thu hồi: Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh không còn nhu cầu sử dụng và tự nguyện trả lại đất. (Theo quy định tại Khoản 1 Điều 65 Luật Đất đai năm 2013).

Thời điểm chấm dứt việc sử dụng đất: Kể từ ngày ký Quyết định này.

Điều 2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này, các cơ quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện các công việc cụ thể sau:

1. Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh

a) Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khánh Vĩnh phối hợp với Ủy ban nhân dân thị trấn Khánh Vĩnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Khánh Vĩnh xác định cụ thể mốc giới khu đất thu hồi và bàn giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Khánh Vĩnh quản lý.

b) Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh có trách nhiệm gửi báo cáo kết quả thực hiện thu hồi đất bến xe cũ huyện Khánh Vĩnh về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa để tổng hợp báo cáo định kỳ cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường giao Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa thực hiện chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định.

3. Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa truy thu tiền thuê đất theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Trung tâm Công báo tỉnh Khánh Hòa; Giám đốc: Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Khánh Hòa, Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Khánh Vĩnh; Cục Thuế tỉnh Khánh Hòa; Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Khánh Vĩnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Khánh Vĩnh và Thủ trưởng các ngành, các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đào Công ThiênSố ký hiệu: 2521/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 02/08/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tài nguyên - Môi trường
Số Công Báo: 26+27
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa