Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1751
Lượt truy cập: 23175491

Quyết định số 2454/QĐ-UBND ngày 30/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch thuộc hệ thống cấp nước đô thị do Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa sản xuất, cung ứng.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2454/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 30 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Phương án giá tiêu thụ nước sạch thuộc Hệ thống cấp nước đô thị
do Công ty cổ phần Đô thị Ninh Hòa sản xuất, cung ứng

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 88/2012/TT-BTC ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc ban hành khung giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt;

Xét đề nghị của Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa tại Tờ trình số 12/TT ngày 05 tháng 7 năm 2019 và Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 2451/TTr-STC ngày 23 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phương án giá tiêu thụ nước sạch thuộc hệ thống cấp nước đô thị do Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa sản xuất, cung ứng với một số chỉ tiêu chính như sau:

Số

TT

Nội dung

Đơn vị tính

Chỉ tiêu

1

Sản lượng nước sản xuất

m3

4.380.000

2

Tỷ lệ nước hao hụt

%

17

3

Sản lượng nước thương phẩm

m3

3.635.400

4

Giá thành toàn bộ 1 m3 nước sạch

Đồng/m3

10.986

5

Lợi nhuận định mức (5% giá thành toàn bộ)

Đồng/m3

549

6

Giá tiêu thụ bình quân chưa gồm thuế giá trị gia tăng

Đồng/m3

11.535

7

Thuế giá trị gia tăng (5%)

Đồng/m3

577

8

Giá tiêu thụ bình quân đã bao gồm thuế giá trị gia tăng

Đồng/m3

12.112

Điều 2. Giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt thuộc hệ thống cấp nước đô thị do Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa cung ứng, áp dụng theo cơ chế giá lũy tiến. Lượng nước sạch sử dụng trong một tháng tính theo người, với 4 mức và theo biểu giá quy định cụ thể như sau:

Các mức sử dụng nước sạch sinh hoat

Đơn giá (đồng/m3)

Sinh hoạt 1: Đến mức 2,5 m3/người/tháng

9.327

Sinh hoạt 2: Trên 2,5 m3 - 5 m3/người/tháng

11.870

Sinh hoạt 3: Trên 5 m3 - 7,5 m3/người/tháng

14.426

Sinh hoạt 4: Trên 7,5 m3/người/tháng

15.000

Giá nước sạch sinh hoạt nêu trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế tài nguyên nước, chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng, chi lắp đặt đồng hồ nước, ống nhánh theo Nghị định số 117/2007/NĐ-CP nhưng chưa bao gồm phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt.

Điều 3. Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa chịu trách nhiệm:

1. Quyết định giá tiêu thụ nước sạch cho các mục đích sử dụng khác (ngoài mục đích sử dụng sinh hoạt) theo phương án giá tiêu thụ nước sạch đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

2. Thực hiện đầu tư đồng bộ đến điểm đấu nối với khách hàng sử dụng nước (bao gồm đồng hồ đo nước, ống nhánh đến hộ sử dụng nước) theo phương án giá tiêu thụ nước sạch đã được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ kỳ hóa đơn thu tiền nước tháng 8 năm 2019 và thay thế Quyết định số 481/QĐ-UBND ngày 22 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa; Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Ninh Hòa; Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức Vinh

Số ký hiệu: 2454/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 30/07/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính
Số Công Báo: 26+27
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm