Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1763
Lượt truy cập: 23175530

Quyết định số 2360/QĐ-UBND ngày 18/7/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh Quyết định số 3298/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần phát triển thể lực, tầm vóc người Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2360/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 7 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh Quyết định số 3298/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Đề án Cải thiện tình trạng dinh dưỡng
góp phần phát triển thể lực, tầm vóc người Khánh Hoà giai đoạn 2016-2020

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030;

Căn cứ Quyết định số 226/QĐ-TTg ngày 22 tháng 02 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia về dinh dưỡng giai đoạn 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1340/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 5450/QĐ-BYT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Bộ Y tế về việc quy định tạm thời đối với sản phẩm sữa tươi phục vụ Chương trình sữa học đường cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần nâng cao tầm vóc trẻ em mẫu giáo và tiểu học đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Chương trình giáo dục mầm non ban hành kèm theo Thông tư số 17/2009/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 7 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 29/2017/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với sản phẩm sữa tươi nguyên liệu;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 963/TTr-SGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2019 và ý kiến của Sở Y tế tại Văn bản số 2221/SYT-NVY ngày 15 tháng 7 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh nội dung tại Điểm 3, Mục V, Hợp phần 2 của Đề án cải thiện tình trạng dinh dưỡng góp phần phát triển thể lực, tầm vóc người Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 (ban hành kèm Quyết định số 3298/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh) như sau:

“3. Tiêu chí lựa chọn nhà thầu:

- Sản xuất sữa tươi tiệt trùng có đường dung tích 180 ml/hộp và 110 ml/hộp, thời gian bảo quản 06 tháng... (đính kèm Tiêu chuẩn kỹ thuật sữa tươi tiệt trùng có đường).

Điều 2. Thời gian thực hiện từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 12 năm 2020.

Các nội dung khác của Đề án ban hành kèm Quyết định số 3298/QĐ-UBND ngày 31 tháng 10 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Đắc Tài

Số ký hiệu: 2360/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 18/07/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Y tế
Số Công Báo: 26+27
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm