Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 4186
Lượt truy cập: 24084015

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 09/7/2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 03/2019/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND
ngày 08/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số
07/2014/NQ-HĐND ngày 09/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc
quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức;
xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 8


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ sức khỏe nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Cán bộ, công chức ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 6442/TTr-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 41/BC-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 2 Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định chế độ hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng nguồn cán bộ quy hoạch dự bị dài hạn và thu hút nhân tài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa như sau:

2. Sửa đổi Điều 13:

Điều 13. Đối với những người không thuộc diện quy hoạch dài hạn của tỉnh

1. Những người có bằng tốt nghiệp thạc sĩ thuộc ngành nghề mà tỉnh có nhu cầu tuyển dụng, khi trúng tuyển trở thành cán bộ, công chức, viên chức thuộc địa phương quản lý thì được hỗ trợ 45 triệu đồng.

2. Đối với ngành y tế

Hỗ trợ một lần cho bác sĩ có trình độ đại học trở lên, có nguyện vọng về công tác và trở thành công chức, viên chức tại các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế Khánh Hòa (bao gồm các trường hợp thi tuyển hoặc chuyển công tác). Cụ thể:

a) Đối với các bác sĩ nhận công tác tại các đơn vị: Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố (trong đó có cả Phòng Khám đa khoa khu vực, Trạm Y tế cấp xã); Bệnh viện Lao và Bệnh phổi; Bệnh viện Chuyên khoa Tâm thần; Bệnh viện Da liễu: Bộ phận làm công tác Phong (Phòng Chỉ đạo tuyến); Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới; Trung tâm Pháp y; Trung tâm Cấp cứu 115; các khoa thuộc Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh: Cận Lâm sàng, Ung bướu, Giải phẫu bệnh, Ngoại thần kinh, Ngoại lồng ngực, Hồi sức cấp cứu - Tích cực và Chống độc, Cấp cứu ban đầu và các đơn vị thuộc hệ dự phòng được hỗ trợ như sau:

- Bác sĩ: 30 triệu đồng, nếu tốt nghiệp loại giỏi 40 triệu đồng.

- Bác sĩ chuyên khoa I, thạc sĩ: 40 triệu đồng.

- Bác sĩ nội trú: 50 triệu đồng.

- Bác sĩ chuyên khoa II, tiến sĩ: 60 triệu đồng.

b) Đối với các bác sĩ nhận công tác tại các đơn vị không thuộc Điểm a Khoản 2 Điều này và khoa khác của các Bệnh viện Đa khoa tuyến tỉnh được hỗ trợ như sau:

- Bác sĩ: 15 triệu đồng, nếu tốt nghiệp loại giỏi 30 triệu đồng.

- Bác sĩ chuyên khoa I, thạc sĩ: 30 triệu đồng.

- Bác sĩ nội trú: 40 triệu đồng.

- Bác sĩ chuyên khoa II, tiến sĩ: 45 triệu đồng.

c) Đối với các bác sĩ nhận công tác tại các cơ sở y tế ở hai huyện Khánh Vĩnh, Khánh Sơn; các xã miền núi, hải đảo thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh được hỗ trợ như sau:

- Bác sĩ: 40 triệu đồng, nếu tốt nghiệp loại giỏi 50 triệu đồng.

- Bác sĩ chuyên khoa I, thạc sĩ: 50 triệu đồng.

- Bác sĩ nội trú: 60 triệu đồng.

- Bác sĩ chuyên khoa II, tiến sĩ: 70 triệu đồng.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

Nguồn kinh phí hỗ trợ, thu hút bác sĩ về công tác tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa được sử dụng từ nguồn ngân sách địa phương hàng năm.

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2019./.

 

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Tấn Tuân

Số ký hiệu: 03/2019/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 09/07/2019
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 26+27
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa