Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 78
Lượt truy cập: 24086658

Quyết định số 2133/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2133/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 25 tháng 6 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-CP ngày 03 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII;

Căn cứ Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Căn cứ Quyết định số 1244/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc bổ sung Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờ trình số 650/TTr-SKHCN ngày 03 tháng 6 năm 2019 (kèm theo Đề án số 650/ĐA-SKHCN ngày 03 tháng 6 năm 2019) và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1301/SNV-TCBC ngày 17 tháng 6 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh các Phòng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ như sau:

1. Giải thể Phòng Quản lý công nghệ và thị trường công nghệ, chuyển chức năng, nhiệm vụ sang Phòng Quản lý chuyên ngành;

2. Giải thể Phòng Quản lý khoa học và công nghệ cơ sở, chuyển chức năng, nhiệm vụ sang Phòng Quản lý khoa học.

Điều 2. Sửa đổi Điểm b Khoản 3 Mục 2 Điều 1 Quyết định số 1823/QĐ-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ thành như sau:

b) Các tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ:

- Văn phòng;

- Phòng Thanh tra;

- Phòng Kế hoạch - Tài chính;

- Phòng Quản lý khoa học;

- Phòng Quản lý chuyên ngành;

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng.

Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.

Điều 3. Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ có trách nhiệm:

1. Sắp xếp tổ chức, bố trí nhân sự theo cơ cấu tổ chức được điều chỉnh đảm bảo tuân thủ đúng nguyên tắc và thủ tục hiện hành.

2. Ban hành Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ, quy định mối quan hệ công tác của các tổ chức thuộc Sở.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Khoa học và Công nghệ; Thủ trưởng các sở, ban ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức Vinh

Số ký hiệu: 2133/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 25/06/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 25
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa