Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2951
Lượt truy cập: 24891755

Quyết định số 1632/QĐ-UBND ngày 28/5/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 1632/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 28 tháng 5 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 8 năm 2007 về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương;

Căn cứ Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa tại Tờ trình số 72/TTr-ĐTPT và Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 1018/SNV-TCBC ngày 14 tháng 5 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa được ban hành kèm theo Quyết định số 1964/QĐ-UBND ngày 17 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1 Điều 2 Chương I:

1. Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa là tổ chức tài chính nhà nước, được thành lập theo Quyết định số 1538/2001/QĐ-UB ngày 02 tháng 5 năm 2001 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và được tổ chức lại hoạt động theo mô hình độc lập theo Quyết định số 1712/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nhằm mục đích tiếp nhận vốn ngân sách, huy động vốn trung và dài hạn từ các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để cho vay, đầu tư vào dự án, doanh nghiệp phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa. Quỹ được bổ sung chức năng quản lý đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu nhà nước theo Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 2952/QĐ-UBND ngày 04 tháng 10 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 2533/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa.

2. Sửa đổi Khoản 2, 3 Điều 19 Mục 1 Chương III:

2. Hội đồng Quản lý có tối đa năm (05) người. Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định số lượng cụ thể thành viên Hội đồng Quản lý theo nguyên tắc tổng số thành viên Hội đồng Quản lý phải là số lẻ.

3. Cơ cấu Hội đồng Quản lý gồm có Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng Quản lý (sau đây gọi chung là thành viên Hội đồng Quản lý). Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý kiêm Giám đốc Quỹ. Các thành viên khác của Hội đồng Quản lý có thể hoạt động kiêm nhiệm nhưng không được kiêm nhiệm bất kỳ một chức vụ quản lý khác tại Quỹ.

Khi có vụ việc liên quan đến các cơ quan, đơn vị không phải là thành viên Hội đồng Quản lý, Chủ tịch Hội đồng Quản lý có thể mời thêm thành phần liên quan dự họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

Cơ cấu Hội đồng Quản lý gồm:

- 01 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh - Chủ tịch Hội đồng Quản lý.

- Giám đốc Quỹ - Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quản lý.

- 01 Lãnh đạo Sở Tài chính - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản lý.

- 01 Lãnh đạo Sở Kế hoạch và đầu tư - Thành viên.

- 01 Lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa - Thành viên.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ và Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển Khánh Hòa có trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức Vinh

Số ký hiệu: 1632/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 28/05/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 22+23
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa