Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 4719
Lượt truy cập: 24085111

Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 09/4/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển và khu vực vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 08/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc bãi bỏ Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2007
của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế phối hợp
quản lý hoạt động và kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế
tại các cảng biển và khu vực vùng nước cảng biển
thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Du lịch tại Tờ trình số 67/TTr-SDL ngày 18 tháng 02 năm 2019 và Biên bản cuộc họp Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 05 tháng 3 năm 2019 (có 16/22 Thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh đồng ý).

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ Quyết định số 18/2007/QĐ-UBND ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động và kinh doanh du lịch bằng tàu biển quốc tế tại các cảng biển và khu vực vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 4 năm 2019.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Du lịch, các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức Vinh

Số ký hiệu: 08/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/04/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Văn hóa - T.thao - D.lịch
Số Công Báo: 20+21
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa