Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2963
Lượt truy cập: 24891814

Quyết định số 01/2019/QĐ-UBND ngày 24/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định các tuyến đường có tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Nha Trang.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số 01/2019/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 24 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc quy định các tuyến đường có tổ chức thu phí
sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô
trên địa bàn thành phố Nha Trang

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Tờ trình số 5347/TTr-STC ngày 25 tháng 12 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định các tuyến đường tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Nha Trang để triển khai Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND:

- Đường Yersin: Đoạn từ đường Trần Phú đến đường Trần Hưng Đạo.

- Đường Lý Tự Trọng: Đoạn từ đường Trần Phú đến đường Trần Hưng Đạo.

- Đường Nguyễn Chánh: Đoạn từ đường Trần Phú đến đường Trần Hưng Đạo.

- Đường Lê Thánh Tôn: Đoạn từ đường Trần Phú đến đường Trần Hưng Đạo.

Điều 2. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị

1. Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang: Tổ chức thực hiện công tác thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô trên địa bàn thành phố Nha Trang theo đúng quy định, định kỳ 6 tháng và cả năm đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua Sở Tài chính để theo dõi, tổng hợp.

2. Sở Giao thông vận tải, Sở Xây dựng, Công an tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ phối hợp Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang đảm bảo công tác thu phí tiến hành theo đúng quy định tại Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 02 năm 2019.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông vận tải, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang; Giám đốc Công an tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức VinhSố ký hiệu: 01/2019/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 24/01/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính
Số Công Báo: 12
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa