Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1313
Lượt truy cập: 23130034

Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 04/01/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế tôn vinh, khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 28/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 04 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành Quy chế tôn vinh, khen thưởng thành tích xuất sắc
trong phong trào hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng ngày 16 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 122/QĐ-BCĐQG ngày 15 tháng 9 năm 2017 của Ban Chỉ đạo quốc gia vận động hiến máu tình nguyện ban hành Quy chế tôn vinh, khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện;

Căn cứ Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 27 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc thay thế, xác định thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Khánh Hòa;

Căn cứ Quyết định số 3877/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3878/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 3096/TTr-SNV ngày 24 tháng 12 năm 2018 và Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Khánh Hòa tại Văn bản số 326/TTr-CTĐ.KH ngày 28 tháng 11 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế tôn vinh, khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Nội vụ; Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh; Trưởng ban Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức Vinh

Số ký hiệu: 28/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/01/2019
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Thi đua - Khen thưởng
Số Công Báo: 07+08
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm