Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 4248
Lượt truy cập: 24084241

Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định thời gian gửi báo cáo dự toán, phương án phân bổ và quyết toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp đến Hội đồng nhân dân cùng cấp; thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp và hệ thống biểu mẫu các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 08/2018/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc quy định thời gian gửi báo cáo dự toán, phương án phân bổ
và quyết toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp
đến Hội đồng nhân dân cùng cấp; thời gian giao dự toán
ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp
và hệ thống biểu mẫu các cơ quan, đơn vị
gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên

image001.gif


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 7


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ ban hành Quy chế lập, thẩm tra, quyết định kế hoạch tài chính 05 năm địa phương, kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm địa phương, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương, dự toán và phân bổ ngân sách địa phương, phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương hàng năm;

Xét Tờ trình số 11900/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 97/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thời gian gửi báo cáo dự toán, phương án phân bổ; xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương và quyết toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp đến Hội đồng nhân dân cùng cấp như sau:

1. Thời gian gửi báo cáo dự toán và phương án phân bổ ngân sách địa phương hàng năm, xây dựng kế hoạch tài chính 05 năm, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương.

a) Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo đến Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 11; gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 11 và đến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 11. Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm sau trước ngày 10 tháng 12.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi báo cáo đến Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân cùng cấp trước ngày 20 tháng 11; đến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp trước ngày 30 tháng 11 và đến đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp trước ngày 10 tháng 12. Hội đồng nhân dân cấp huyện quyết định dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách địa phương năm sau trước ngày 20 tháng 12.

c) Ủy ban nhân dân cấp xã gửi báo cáo đến Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân cùng cấp trước ngày 01 tháng 12; đến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp trước ngày 10 tháng 12 và đến đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp trước ngày 20 tháng 12. Hội đồng nhân dân cấp xã quyết định dự toán ngân sách và phương án phân bổ ngân sách cấp xã năm sau trước ngày 31 tháng 12.

2. Thời gian gửi báo cáo quyết toán ngân sách địa phương hàng năm

a) Ủy ban nhân dân tỉnh gửi báo cáo đến Ban Kinh tế - Ngân sách của Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 15 tháng 11; gửi đến Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 20 tháng 11 và đến đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh trước ngày 25 tháng 11. Hội đồng nhân dân tỉnh phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương trước ngày 10 tháng 12.

b) Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã gửi báo cáo đến Ban Kinh tế - Xã hội của Hội đồng nhân dân cùng cấp, đồng thời gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch cấp huyện trước ngày 05 tháng 6; đến Thường trực Hội đồng nhân dân cùng cấp trước ngày 12 tháng 6; đến đại biểu Hội đồng nhân dân cùng cấp chậm nhất trước ngày 20 tháng 6. Hội đồng nhân dân cùng cấp phê chuẩn quyết toán ngân sách cấp mình trước ngày 30 tháng 6.

Điều 2. Thời gian giao dự toán ngân sách địa phương của Ủy ban nhân dân các cấp cho từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình và cấp dưới

1. Ủy ban nhân dân tỉnh giao dự toán ngân sách địa phương cho từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình và cấp dưới chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định dự toán ngân sách.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện giao dự toán ngân sách địa phương cho từng cơ quan, đơn vị thuộc cấp mình và cấp dưới chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán ngân sách.

3. Ủy ban nhân dân cấp xã giao dự toán ngân sách cấp mình chậm nhất là 05 ngày làm việc, kể từ ngày Hội đồng nhân dân cùng cấp quyết định dự toán ngân sách nhưng trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

Điều 3. Hệ thống biểu mẫu các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên

Hệ thống biểu mẫu báo cáo của các cơ quan, đơn vị gửi cơ quan tài chính và Ủy ban nhân dân cấp trên được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 31/2017/NĐ-CP ngày 23 tháng 3 năm 2017 của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 05 tháng 12 năm 2018 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Tấn Tuân

Số ký hiệu: 08/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 05/12/2018
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Pháp chế - An ninh - QP
Số Công Báo: 05+06
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa