Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 581
Lượt truy cập: 24107830

Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 05/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 07/2018/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 05 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND
ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức
phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017

image001.gif


HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


KHÓA VI, KỲ HỌP THỨ 7


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Xét Tờ trình số 11913/TTr-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 86/BC-HĐND ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2017 như sau:

1. Khoản 2 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau:

STT

Tiêu chí phân bổ

Đơn vị tính

Định mức áp dụng từ năm 2019

7

Trường Chính trị tỉnh

Nghìn đồng/học viên/năm

5.200

2. Điểm a Khoản 1 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

a) Định mức phân bổ bao gồm: Chi tiền lương tính theo mức tiền lương tối thiểu 1.210.000 đồng, các khoản có tính chất tiền lương và các khoản đóng góp theo lương (gồm cả phụ cấp ưu đãi ngành); chi cho bộ máy quản lý hệ dự phòng, dự trữ cơ số thuốc phòng, chống dịch bệnh; chi hoạt động của trạm y tế xã, phân trạm y tế; các chế độ chi tiêu hiện hành của Trung ương và địa phương ban hành. Đối với định mức phân bổ cho hệ điều trị gồm các khoản chi chưa được kết cấu vào giá.

3. Khoản 2 Điều 5 được sửa đổi, bổ sung như sau:

2. Định mức cụ thể:

Tiêu chí phân bổ

Đơn vị tính

Định mức áp dụng từ năm 2019

1. Hệ điều trị

Nghìn đồng/giường bệnh/năm

 

- Bệnh viện Đa khoa Ninh Hòa

 

21.000

- Bệnh viện Đa khoa Cam Ranh

 

21.000

- Bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh:

 

 

 + Bệnh viện Da liễu

 

45.000

 + Bệnh viện Lao và Bệnh phổi

 

45.000

 + Bệnh viện Chuyên khoa tâm thần

 

35.000

 + Bệnh viện Nhiệt đới

 

29.000

- Trung tâm Y tế Nha trang

 

29.000

- Trung tâm Y tế Cam Ranh

 

38.000

- Trung tâm Y tế Vạn Ninh

 

30.000

- Trung tâm Y tế Ninh Hòa

 

22.000

- Trung tâm Y tế Diên Khánh

 

19.000

- Trung tâm Y tế Cam Lâm

 

23.000

- Trung tâm Y tế Khánh Vĩnh

 

25.000

- Trung tâm Y tế Khánh Sơn

 

26.000

2. Hệ dự phòng

Nghìn đồng/người dân/năm

50

3. Y tế xã

 

 

- Trạm y tế xã, phường, thị trấn

Nghìn đồng/trạm/năm

682.000

- Phân trạm y tế

Nghìn đồng/phân trạm/năm

341.000

Khi ngành y tế tính đầy đủ chi phí khám chữa bệnh theo lộ trình kết cấu vào giá dịch vụ khám chữa bệnh thì điều chỉnh giảm dự toán ngân sách cấp theo đúng quy định. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh có số thu không đủ chi, sau khi xác định chênh lệch thu chi, ngân sách nhà nước cấp bù phần thiếu.

Đối với biên chế sự nghiệp của công tác kế hoạch hóa gia đình được phân bổ theo định mức chi quy định tại Điều 7 Nghị quyết số 13/2016/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh.

4. Tiêu chí bổ sung để thực hiện nhiệm vụ đặc thù được Đảng và Nhà nước giao đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh (không bao gồm kinh phí thực hiện các chương trình, đề án theo giai đoạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt) quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Nội dung

Đơn vị tính

Định mức áp dụng từ năm 2019

Định mức phân bổ tiêu chí bổ sung và hoạt động chi không thường xuyên (không bao gồm kinh phí thực hiện các chương trình, đề án theo giai đoạn được cấp có thẩm quyền phê duyệt) gồm:

 

 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Nghìn đồng/năm

915.000

- Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

Nghìn đồng/năm

715.000

- Hội Nông dân tỉnh

Nghìn đồng/năm

750.000

- Hội Cựu chiến binh tỉnh

Nghìn đồng/năm

420.000

- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

Nghìn đồng/năm

2.390.000

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2019./.

 

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Tấn Tuân

Số ký hiệu: 07/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 05/12/2018
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Kinh tế - Tài chính
Số Công Báo: 05+06
Năm Công Báo: 2019
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa