Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 4545
Lượt truy cập: 21192917

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

STT

Ngày     ban hành

Tên/Số/Trích yếu nội dung văn bản

Số/Ngày đăng công báo

Phần I. Các văn bản quy phạm pháp luật

1

20/12/2017

Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND về việc quy định Bảng giá xây dựng mới các loại công trình, vật kiến trúc và chi phí đền bù, hỗ trợ một số công trình trên đất tại địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

01+02

16/01/2018

2

09/01/2018

Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế đấu giá quyền khai thác khoáng sản của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập đối với các khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép khai thác của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

03+04

06/02/2018

3

17/01/2018

Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

05+06

09/02/2018

4

19/01/2018

Quyết định số 03/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

05+06

09/02/2018

5

23/01/2018

Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ các văn bản quy phạm pháp luật về Quy chế soạn thảo, ban hành và rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

05+06

09/02/2018

6

21/12/2017

Quyết định số 26/2017/QĐ-UBND về việc quy định tỷ lệ phần trăm (%) để tính đơn giá thuê đất và giá thuê mặt nước trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

07

08/3/2018

7

21/12/2017

Quyết định số 27/2017/QĐ-UBND ban hành Quy định giá bồi thường, hỗ trợ các loại vật nuôi, cây trồng trên đất bị thu hồi khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

07

08/3/2018

8

21/02/2018

Quyết định số 05/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tư pháp Khánh Hòa; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tư pháp các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.

08+09

29/3/2018

9

21/12/2017

Quyết định số 28/2017/QĐ-UBND về việc quy định mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

14+15

27/4/2018

10

21/12/2017

Quyết định số 29/2017/QĐ-UBND về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

14+15

27/4/2018

11

16/4/2018

Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung bản Quy định chi tiết một số nội dung về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2014/QĐ-UBND ngày 21/12/2014 và Quyết định số 06/2016/QĐ-UBND ngày 19/4/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

17+18

24/5/2018

12

20/4/2018

Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở.

19+20

21+22

07/6/2018

13

07/5/2018

Quyết định số 08/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Chỉ thị số 19/2012/CT-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc tăng cường trách nhiệm và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

23+24

14/6/2018

14

11/5/2018

Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

23+24

14/6/2018

15

31/5/2018

Quyết định số 10/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

25+26

03/7/2018

16

31/5/2018

Quyết định số 11/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các tổ chức, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Y tế; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.

25+26

03/7/2018

17

31/5/2018

Quyết định số 12/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Văn hóa và Thể thao; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.

25+26

03/7/2018

18

31/5/2018

Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Khánh Hòa.

25+26

03/7/2018

19

20/6/2018

Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Khánh Hòa.

27+28

18/7/2018

20

20/6/2018

Quyết định số 15/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Văn phòng UBND tỉnh; Chánh Văn phòng, Phó Chánh Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.

27+28

18/7/2018

21

20/6/2018

Quyết định số 16/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc Sở Ngoại vụ tỉnh Khánh Hòa.

27+28

18/7/2018

22

22/6/2018

Quyết định số 17/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 63/2008/QĐ-UBND ngày 24 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy chế về phối hợp trong công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại qua đường bưu chính, viễn thông.

27+28

18/7/2018

23

25/6/2018

Quyết định số 18/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Khánh Hòa.

27+28

18/7/2018

24

25/6/2018

Quyết định số 19/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Công thương Khánh Hòa.

27+28

18/7/2018

25

25/6/2018

Quyết định số 20/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở Tài chính và Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.

29+30

27/7/2018

26

25/6/2018

Quyết định số 21/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong, tỉnh Khánh Hòa.

29+30

27/7/2018

27

02/7/2018

Quyết định số 22/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định số lượng người hoạt động không chuyên trách và việc bố trí, bố trí kiêm nhiệm bắt buộc chức danh không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.

29+30

27/7/2018

28

02/7/2018

Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 69/2005/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về hoạt động của nhân viên thú y xã, phường, thị trấn.

29+30

27/7/2018

29

02/7/2018

Quyết định số 24/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa.

29+30

27/7/2018

30

17/7/2018

Quyết định số 25/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Quy định giá các loại đất năm 2015 ổn định 5 năm 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kèm theo Quyết định số 30/2014/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

31+32

14/8/2018

31

20/7/2018

Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.

33+34

24/8/2018

32

01/8/2018

Công văn số 7772/UBND-TH về việc đính chính Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018.

33+34

24/8/2018

33

20/7/2018

Quyết định số 27/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.

33+34

24/8/2018

34

29/8/2018

Quyết định số 28/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn các chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Giao thông vận tải Khánh Hòa.

35+36

14/9/2018

35

29/8/2018

Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Dân tộc; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Dân tộc thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.

35+36

14/9/2018

36

29/8/2018

Quyết định số 30/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về cơ chế ưu đãi trong hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

35+36

14/9/2018

37

05/9/2018

Quyết định số 31/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.

37

19/10/2018

38

06/9/2018

Quyết định số 32/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 21/2006/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2006 và Quyết định số 25/2007/QĐ-UBND ngày 04 tháng 6 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

37

19/10/2018

39

12/10/2018

Quyết định số 33/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và sử dụng Biểu trưng (logo) tỉnh Khánh Hòa và Biểu trưng (logo) Festival Biển Nha Trang - Khánh Hòa.

40+41

08/11/2018

40

02/11/2018

Quyết định số 34/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh sử dụng ngân sách nhà nước.

42+43

23/11/2018

41

07/12/2018

Quyết định số 35/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, trích lập và sử dụng Quỹ nhuận bút đối với các cơ quan báo chí, đài phát thanh, truyền thanh, truyền hình và các cổng thông tin điện tử thuộc tỉnh Khánh Hòa.

46+47

24/12/2018

42

10/12/2018

Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định mức chi trả chế độ nhuận bút, thù lao, trích lập và quản lý Quỹ nhuận bút đối với bản tin, trang thông tin điện tử của các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa.

46+47

24/12/2018

43

10/12/2018

Quyết định số 37/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 61/2005/QĐ-UBND ngày 12/8/2005 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ban hành Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự tại tỉnh Khánh Hòa.

46+47

24/12/2018

44

17/12/2018

Quyết định số 38/2018/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý và vận hành Cổng thông tin điện tử tỉnh Khánh Hòa.

48+49

24/12/2018

45

17/12/2018

Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về xây dựng, quản lý và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch và đề án khuyến công địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 16/2016/QĐ-UBND ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

48+49

24/12/2018

Phần II. Các văn bản pháp luật khác

1

12/12/2017

Quyết định số 3762/QĐ-UBND phê duyệt Đề án đổi mới cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các đơn vị sự nghiệp y tế gắn với đẩy mạnh xã hội hóa giai đoạn 2018-2020.

01+02

16/01/2018

2

15/12/2017

Quyết định số 3828/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý IV và năm 2017 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

01+02

16/01/2018

3

20/12/2017

Quyết định số 3877/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

01+02

16/01/2018

4

20/12/2017

Quyết định số 3878/QĐ-UBND ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng tỉnh Khánh Hòa.

01+02

16/01/2018

5

29/12/2017

Quyết định số 4034/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018. 

03+04

06/02/2018

6

29/12/2017

Quyết định số 4071/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ và Chương trình hành động của Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước.

03+04

06/02/2018

7

04/01/2018

Quyết định số 25/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2030.

03+04

06/02/2018

8

08/01/2018

Quyết định số 94/QĐ-UBND điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.

05+06

09/02/2018

9

08/01/2018

Quyết định số 95/QĐ-UBND điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.

05+06

09/02/2018

10

09/01/2018

Quyết định số 104/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

05+06

09/02/2018

11

09/01/2018

Quyết định số 107/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020.

05+06

09/02/2018

12

11/01/2018

Kế hoạch số 439/KH-UBND ứng phó sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

05+06

09/02/2018

13

12/01/2018

Kế hoạch số 452/KH-UBND triển khai Quyết định số 574/QĐ-TTg ngày 25 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng thông tin điện tử Chính phủ.

05+06

09/02/2018

14

17/01/2018

Quyết định số 197/QĐ-UBND ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018. 

05+06

09/02/2018

15

23/01/2018

Quyết định số 241/QĐ-UBND phê duyệt dự án quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội huyện Diên Khánh đến năm 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

05+06

09/02/2018

16

19/01/2018

Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc phát động phong trào “Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa năm 2018”.

07

08/3/2018

17

22/01/2018

Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

07

08/3/2018

18

22/01/2018

Quyết định số 234/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

07

08/3/2018

19

25/01/2018

Quyết định số 293/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên tuyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2021”.

07

08/3/2018

20

26/01/2018

Quyết định số 304/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2025”.

07

08/3/2018

21

26/01/2018

Quyết định số 307/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

07

08/3/2018

22

29/12/2017

Quyết định số 4073/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Nha Trang.

08+09

29/3/2018

23

29/12/2017

Quyết định số 4074/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Cam Ranh.

08+09

29/3/2018

24

29/12/2017

Quyết định số 4075/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Ninh Hòa.

08+09

29/3/2018

25

29/12/2017

Quyết định số 4076/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Diên Khánh.

08+09

29/3/2018

26

29/12/2017

Quyết định số 4079/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Khánh Vĩnh.

08+09

29/3/2018

27

29/12/2017

Quyết định số 4080/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Khánh Sơn.

08+09

29/3/2018

28

26/01/2018

Quyết định số 308/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2018 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

08+09

29/3/2018

29

01/02/2018

Quyết định số 367/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020.

08+09

29/3/2018

30

02/02/2018

Quyết định số 404/QĐ-UBND ban hành Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

08+09

29/3/2018

31

06/02/2018

Quyết định số 429/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng.

08+09

29/3/2018

32

09/02/2018

Quyết định số 478/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Tiết e, Điểm 4, Khoản II, Điều 1 Quyết định số 3169/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 về việc phê duyệt Đề án đổi mới, phát triển các hình thức tổ chức hợp tác trong nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020.

08+09

29/3/2018

33

08/02/2018

Quyết định số 470/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực năm 2017.

10+11

02/4/2018

34

09/02/2018

Quyết định số 481/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Hệ thống quản lý thông tin lưu trú trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

10+11

02/4/2018

35

09/02/2018

Quyết định số 482/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch bổ sung công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

10+11

02/4/2018

36

09/02/2018

Quyết định số 504/QĐ-UBND ban hành giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Nha Trang.

10+11

02/4/2018

37

09/02/2018

Quyết định số 509/QĐ-UBND về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Khánh Vĩnh.

10+11

02/4/2018

38

09/02/2018

Quyết định số 510/QĐ-UBND về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Vạn Ninh.

10+11

02/4/2018

39

09/02/2018

Quyết định số 511/QĐ-UBND về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thành phố Cam Ranh.

10+11

02/4/2018

40

09/02/2018

Quyết định số 512/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch công tác tư pháp năm 2018.

10+11

02/4/2018

41

26/02/2018

Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc đảm bảo thời hạn và hồ sơ trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính.

10+11

02/4/2018

42

26/02/2018

Quyết định số 577/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra, kiểm soát nghề cá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

10+11

02/4/2018

43

26/02/2018

Quyết định số 580/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Cam Ranh.

10+11

02/4/2018

44

27/02/2018

Quyết định số 586/QĐ-UBND về việc cho phép đổi tên Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân tỉnh Khánh Hòa.

10+11

02/4/2018

45

28/02/2018

Quyết định số 589/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thống nhất trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa kỳ 2014-2018.

12+13

10/4/2018

46

07/3/2018

Chỉ thị số 08/CT-UBND về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2018.

12+13

10/4/2018

47

07/3/2018

Quyết định số 643/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2018.

12+13

10/4/2018

48

07/3/2018

Quyết định số 645/QĐ-UBND về việc thành lập Cụm, Khối thi đua thuộc tỉnh Khánh Hòa.

12+13

10/4/2018

49

07/3/2018

Quyết định số 646/QĐ-UBND ban hành Quy định nội dung đánh giá, chấm điểm và bình xét thi đua các Cụm, Khối thi đua của tỉnh Khánh Hòa.

12+13

10/4/2018

50

15/3/2018

Quyết định số 712/QĐ-UBND về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Khánh Sơn.

12+13

10/4/2018

51

16/3/2018

Quyết định số 724/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý phóng viên nước ngoài hoạt động thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

14+15

27/4/2018

52

19/3/2018

Quyết định số 749/QĐ-UBND phê duyệt Quy trình giải quyết liên thông các thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai.

14+15

27/4/2018

53

20/3/2018

Quyết định số 760/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Khánh Hòa.

14+15

27/4/2018

54

20/3/2018

Quyết định số 769/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Sở Giao thông vận tải với Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trong công tác quản lý nhà nước lĩnh vực giao thông vận tải.

14+15

27/4/2018

55

20/3/2018

Quyết định số 770/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa.

14+15

27/4/2018

56

20/3/2018

Quyết định số 771/QĐ-UBND về việc công nhận Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra và các chức danh lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ V (2017-2022).

14+15

27/4/2018

57

21/3/2018

Quyết định số 777/QĐ-UBND phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng sàn giao dịch việc làm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020.

14+15

27/4/2018

58

27/3/2018

Quyết định số 808/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Chương trình phối hợp hoạt động giữa Sở Thông tin và Truyền thông và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trong công tác thông tin, truyền thông và thông tin đối ngoại tại khu vực biên giới, biển, đảo giai đoạn 2011-2020.

14+15

27/4/2018

59

29/3/2018

Chỉ thị số 10/CT-UBND về việc nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

14+15

27/4/2018

60

29/3/2018

Quyết định số 841/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010-2015” đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

14+15

27/4/2018

61

29/3/2018

Quyết định số 842/QĐ-UBND ban hành bổ sung Phụ lục xếp loại mức độ hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

16

07/5/2018

62

30/3/2018

Quyết định số 843/QĐ-UBND về việc phân công công tác của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các Thành viên khác của UBND tỉnh Khánh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021.

16

07/5/2018

63

30/3/2018

Quyết định số 848/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24 tháng 11 năm 2017 của Quốc hội về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

16

07/5/2018

64

04/4/2018

Quyết định số 885/QĐ-UBND về việc thành lập Văn phòng đại diện thanh tra, kiểm soát nghề cá tại các cảng cá trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

16

07/5/2018

65

04/4/2018

Quyết định số 893/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả phân loại lại đơn vị hành chính xã Ninh Đông, xã Ninh Thượng thuộc thị xã Ninh Hòa.

16

07/5/2018

66

05/4/2018

Quyết định số 895/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng.

16

07/5/2018

67

05/4/2018

Quyết định số 896/QĐ-UBND về việc cho phép thành lập Văn phòng công chứng.

16

07/5/2018

68

05/4/2018

Quyết định số 904/QĐ-UBND ban hành Quy định mối quan hệ công tác giữa Sở Thông tin và Truyền thông với các sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.   

16

07/5/2018

69

11/4/2018

Quyết định số 958/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật” giai đoạn 2018-2022 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

16

07/5/2018

70

13/4/2018

Quyết định số 980/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp quản lý hoạt động ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

17+18

24/5/2018

71

17/4/2018

Quyết định số 1022/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch hành động phát triển ngành tôm tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025.

17+18

24/5/2018

72

17/4/2018

Quyết định số 1026/QĐ-UBND về giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn thị xã Ninh Hòa.

17+18

24/5/2018

73

18/4/2018

Quyết định số 1028/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung đối với Quy chế phối hợp giữa Sở Tài nguyên và Môi trường với Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã và các cơ quan liên quan trong công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 2349/QĐ-UBND ngày 10 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

17+18

24/5/2018

74

20/4/2018

Chỉ thị số 12/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai, quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng, hoạt động kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

17+18

24/5/2018

75

20/4/2018

Quyết định số 1059/QĐ-UBND về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh.

17+18

24/5/2018

76

23/4/2018

Quyết định số 1097/QĐ-UBND về việc kiện toàn Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa.

17+18

24/5/2018

77

23/4/2018

Quyết định số 1098/QĐ-UBND ban hành Quy chế khen thưởng hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

17+18

24/5/2018

78

24/4/2018

Quyết định số 1117/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý I năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

17+18

24/5/2018

79

20/4/2018

Quyết định số 1060/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thủ tục hành chính “Đề nghị tuyển người lao động Việt Nam vào các vị trí công việc dự kiến tuyển người lao động nước ngoài”.

21+22

07/6/2018

80

24/4/2018

Quyết định số 1118/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện “Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

21+22

07/6/2018

81

26/4/2018

Quyết định số 1139/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, giai đoạn 2017-2021.

21+22

07/6/2018

82

04/5/2018

Quyết định số 1197/QĐ-UBND về việc giao bổ sung nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án giao thông nông thôn thuộc Sở Giao thông vận tải thực hiện bảo trì đường bộ.

21+22

07/6/2018

83

04/5/2018

Quyết định số 1202/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của “Quy chế phối hợp giải quyết việc nuôi con nuôi trong nước, nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài” ban hành kèm theo Quyết định số 2179/QĐ-UBND ngày 27/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

21+22

07/6/2018

84

04/5/2018

Quyết định số 1210/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ và Chương trình hành động số 20-CTr/TU ngày 12/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

21+22

07/6/2018

85

04/5/2018

Quyết định số 1214/QĐ-UBND ban hành Quy chế khen thưởng người nộp thuế thực hiện tốt chính sách pháp luật thuế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

23+24

14/6/2018

86

04/5/2018

Quyết định số 1220/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất.

23+24

14/6/2018

87

07/5/2018

Quyết định số 1224/QĐ-UBND về việc sửa đổi một số nội dung Quyết định số 2690/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi cây trồng giai đoạn 2016-2020.

23+24

14/6/2018

88

08/5/2018

Quyết định số 1244/QĐ-UBND về việc bổ sung Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 56/2017/QH14 ngày 24/11/2017 của Quốc hội về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ban hành kèm theo Quyết định số 848/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của UBND tỉnh.

23+24

14/6/2018

89

08/5/2018

Quyết định số 1245/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông.

23+24

14/6/2018

90

10/5/2018

Quyết định số 1265/QĐ-UBND ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020.

23+24

14/6/2018

91

11/5/2018

Quyết định số 1284/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công công chức cấp xã theo dõi công tác an toàn thực phẩm tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

23+24

14/6/2018

92

15/5/2018

Quyết định số 1315/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hành động nhằm ngăn chặn, giảm thiểu và loại bỏ khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

23+24

14/6/2018

93

15/5/2018

Quyết định số 1312/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 03/7/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XVI) về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 trong giai đoạn tới.

25+26

03/7/2018

94

21/5/2018

Quyết định số 1364/QĐ-UBND ban hành Quy định phân công nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

25+26

03/7/2018

95

23/5/2018

Quyết định số 1404/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 3198/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 năm 2016 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc ủy quyền cho UBND cấp huyện quyết định phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số.

25+26

03/7/2018

96

23/5/2018

Quyết định số 1419/QĐ-UBND về việc giải thể Ban Quản lý Dự án Phát triển đô thị vừa và nhỏ tỉnh Khánh Hòa.

25+26

03/7/2018

97

29/5/2018

Quyết định số 1499/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa với các sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng.

25+26

03/7/2018

98

01/6/2018

Quyết định số 1527/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn đối với hệ thống cấp nước xã Ninh Thượng (thị xã Ninh Hòa).

25+26

03/7/2018

99

06/6/2018

Quyết định số 1589/QĐ-UBND về độ mật đối với từng loại tài liệu, vật mang bí mật nhà nước thuộc tỉnh Khánh Hòa.

25+26

03/7/2018

100

06/6/2018

Quyết định số 1604/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

25+26

03/7/2018

101

08/6/2018

Quyết định số 1622/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt nông thôn đối với 03 hệ thống cấp nước các xã Ninh Tân - Ninh Ích - Ninh Lộc (thị xã Ninh Hòa).

25+26

03/7/2018

102

07/6/2018

Quyết định số 1609/QĐ-UBND ban hành Quy định thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020.

27+28

18/7/2018

103

08/6/2018

Quyết định số 1635/QĐ-UBND về việc phê duyệt Điều lệ Hiệp hội Doanh nghiệp lữ hành đón khách Trung Quốc tại Khánh Hòa.

27+28

18/7/2018

104

12/6/2018

Quyết định số 1660/QĐ-UBND về việc sửa đổi Quyết định số 404/QĐ-UBND ngày 02/02/2018 về việc ban hành Tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện công tác lập hồ sơ và giao nộp hồ sơ vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

27+28

18/7/2018

105

15/6/2018

Quyết định số 1691/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh trên cơ sở sáp nhập Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú Khánh Vĩnh và Trung tâm Giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp Khánh Vĩnh.

27+28

18/7/2018

106

15/6/2018

Quyết định số 1696/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch các cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025.

27+28

18/7/2018

107

15/6/2018

Quyết định số 1704/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Khánh Hòa.

27+28

18/7/2018

108

19/6/2018

Quyết định số 1749/QĐ-UBND về việc đổi tên và bổ sung nhiệm vụ cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Khánh Hòa.

27+28

18/7/2018

109

22/6/2018

Quyết định số 1788/QĐ-UBND về việc phê duyệt quy hoạch phát triển ngành thủy sản tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035.

29+30

27/7/2018

110

29/6/2018

Quyết định số 1872/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch kiểm soát, bảo vệ tài nguyên du lịch gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu tác động đến phát triển du lịch tỉnh Khánh Hòa.

29+30

27/7/2018

111

02/7/2018

Quyết định số 1895/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Giao thông tỉnh Khánh Hòa với các cơ quan, đơn vị liên quan.

29+30

27/7/2018

112

02/7/2018

Quyết định số 1896/QĐ-UBND ban hành Quy định về trình tự, thủ tục tổ chức thi tuyển chức danh Trưởng phòng và tương đương thuộc các phòng chuyên môn tại các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc tỉnh Khánh Hòa.

29+30

27/7/2018

113

06/7/2018

Quyết định số 1947/QĐ-UBND phê duyệt quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Khánh Hòa đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

31+32

14/8/2018

114

11/7/2018

Quyết định số 1988/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Giám đốc Sở Ngoại vụ phê duyệt việc tổ chức một số hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

31+32

14/8/2018

115

17/7/2018

Quyết định số 2026/QĐ-UBND về việc sáp nhập một số phòng chuyên môn thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

31+32

14/8/2018

116

20/7/2018

Quyết định số 2084/QĐ-UBND ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Khánh Hòa.

33+34

24/8/2018

117

25/7/2018

Quyết định số 2115/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý II năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

33+34

24/8/2018

118

27/7/2018

Quyết định số 2129/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thủ tục hành chính “Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội”.

33+34

24/8/2018

119

02/8/2018

Quyết định số 2178/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý hoạt động kinh doanh lữ hành phục vụ khách du lịch quốc tế trên các chuyến bay thuê bao đến Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

33+34

24/8/2018

120

03/8/2018

Quyết định số 2195/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Nha Trang vào Trung tâm Y tế thành phố Nha Trang.

33+34

24/8/2018

121

03/8/2018

Quyết định số 2196/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thành phố Cam Ranh vào Trung tâm Y tế thành phố Cam Ranh.

33+34

24/8/2018

122

03/8/2018

Quyết định số 2197/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình thị xã Ninh Hòa vào Trung tâm Y tế thị xã Ninh Hòa.

33+34

24/8/2018

123

03/8/2018

Quyết định số 2198/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Khánh Vĩnh vào Trung tâm Y tế huyện Khánh Vĩnh.

33+34

24/8/2018

124

03/8/2018

Quyết định số 2199/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Khánh Sơn vào Trung tâm Y tế huyện Khánh Sơn.

33+34

24/8/2018

125

03/8/2018

Quyết định số 2200/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Cam Lâm vào Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm.

35+36

14/9/2018

126

03/8/2018

Quyết định số 2201/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Vạn Ninh vào Trung tâm Y tế huyện Vạn Ninh.

35+36

14/9/2018

127

03/8/2018

Quyết định số 2202/QĐ-UBND về việc tổ chức lại Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện Diên Khánh vào Trung tâm Y tế huyện Diên Khánh.

35+36

14/9/2018

128

06/8/2018

Quyết định số 2227/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

35+36

14/9/2018

129

06/8/2018

Quyết định số 2228/QĐ-UBND phê duyệt, công bố danh mục kiểm kê di tích trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến ngày 31 tháng 12 năm 2017.

35+36

14/9/2018

130

07/8/2018

Quyết định số 2237/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Ngoại vụ trao đổi thông tin trực tiếp với cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

35+36

14/9/2018

131

08/8/2018

Quyết định số 2241/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về thông tin đối ngoại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

35+36

14/9/2018

132

09/8/2018

Quyết định số 2264/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch “Triển khai thực hiện giáo dục hòa nhập đối với người khuyết tật trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

35+36

14/9/2018

133

10/8/2018

Quyết định số 2280/QĐ-UBND về việc sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

35+36

14/9/2018

134

17/8/2018

Quyết định số 2374/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và bảo đảm an toàn, an ninh trong hoạt động bưu chính, viễn thông.

35+36

14/9/2018

135

20/8/2018

Quyết định số 2379/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

35+36

14/9/2018

136

31/8/2018

Quyết định số 2534/QĐ-UBND về việc dừng thực hiện Quyết định số 311/QĐ-UBND ngày 01/02/2016 của UBND tỉnh về việc cho phép lập dự án quy hoạch phát triển hệ thống chợ, trung tâm thương mại, siêu thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

35+36

14/9/2018

137

31/8/2018

Quyết định số 2535/QĐ-UBND phê duyệt các khu vực cấm hoạt động khoáng sản, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

37

19/10/2018

138

31/8/2018

Quyết định số 2536/QĐ-UBND về việc chuyển giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước từ cơ quan tư pháp cấp tỉnh và cấp huyện sang cơ quan văn hóa cùng cấp.

37

19/10/2018

139

31/8/2018

Quyết định số 2540/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thủ tục hành chính “Nộp tiền trồng rừng thay thế về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh”.

37

19/10/2018

140

04/9/2018

Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức nêu gương thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về không uống rượu, bia trong giờ làm việc và không lái xe khi đã uống rượu, bia.

37

19/10/2018

141

06/9/2018

Quyết định số 2604/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức, quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

37

19/10/2018

142

10/9/2018

Quyết định số 2647/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thành phố Nha Trang.

37

19/10/2018

143

10/9/2018

Quyết định số 2648/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Ninh Hòa.

37

19/10/2018

144

11/9/2018

Quyết định số 2678/QĐ-UBND về việc sáp nhập các phòng thuộc Thanh tra tỉnh.

37

19/10/2018

145

11/9/2018

Quyết định số 2681/QĐ-UBND về giá tiêu thụ nước sạch sinh hoạt đô thị trên địa bàn thành phố Cam Ranh.

37

19/10/2018

146

11/9/2018

Quyết định số 2691/QĐ-UBND về việc điều chỉnh cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ.

37

19/10/2018

147

24/9/2018

Quyết định số 2836/QĐ-UBND về việc sửa đổi Khoản 4 Điều 2 Chương I Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc Quy định cụ thể hóa Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và mức đạt chuẩn nông thôn mới của các xã trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020.

37

19/10/2018

148

27/9/2018

Quyết định số 2876/QĐ-UBND ban hành Quy chế đánh giá, xếp hạng kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh.

38+39

19/10/2018

149

12/10/2018

Quyết định số 3061/QĐ-UBND ban hành Quy định đánh giá, xếp hạng mức độ ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

40+41

08/11/2018

150

16/10/2018

Quyết định số 3080/QĐ-UBND về việc phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

40+41

08/11/2018

151

16/10/2018

Quyết định số 3082/QĐ-UBND về việc công bố chỉ số giá xây dựng Quý III năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

40+41

08/11/2018

152

19/10/2018

Quyết định số 3151/QĐ-UBND ban hành Quy định trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương các cấp và các cơ quan chức năng, người có trách nhiệm trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiểm soát tải trọng phương tiện, quản lý hành lang an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

40+41

08/11/2018

153

22/10/2018

Quyết định số 3164/QĐ-UBND về việc sáp nhập các phòng thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

40+41

08/11/2018

154

25/10/2018

Quyết định số 3235/QĐ-UBND ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực xây dựng theo cơ chế một cửa liên thông do Sở Xây dựng chủ trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

40+41

08/11/2018

155

24/10/2018

Quyết định số 3215/QĐ-UBND ban hành danh mục nghề đào tạo và mức chi phí đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

42+43

23/11/2018

156

26/10/2018

Quyết định số 3249/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc quản lý hoạt động thể thao giải trí biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

42+43

23/11/2018

157

26/10/2018

Quyết định số 3253/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2018-2020.

42+43

23/11/2018

158

02/11/2018

Quyết định số 3311/QĐ-UBND về việc tổ chức lại hoạt động của Ban Quản lý Công trình công cộng và Môi trường huyện Khánh Sơn thành Ban Quản lý Dịch vụ công ích huyện Khánh Sơn.

42+43

23/11/2018

159

06/11/2018

Quyết định số 3343/QĐ-UBND về việc cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Giám đốc các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

42+43

23/11/2018

160

06/11/2018

Quyết định số 3344/QĐ-UBND ban hành Quy chế giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực đầu tư ngoài ngân sách theo cơ chế một cửa liên thông do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

44

06/12/2018

161

13/11/2018

Quyết định số 3472/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến tỉnh Khánh Hòa.

44

06/12/2018

162

13/11/2018

Quyết định số 3488/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội UNESCO tỉnh Khánh Hòa.

45

14/12/2018

163

15/11/2018

Quyết định số 3511/QĐ-UBND về việc điều chỉnh, bổ sung Chương trình khoa học và công nghệ tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020.

45

14/12/2018

164

16/11/2018

Quyết định số 3532/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động vùng sản xuất và kiểm định tôm giống tập trung Ninh Vân.

45

14/12/2018

165

20/11/2018

Quyết định số 3543/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động của Chính phủ và Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

45

14/12/2018

166

22/11/2018

Quyết định số 3576/QĐ-UBND về việc ủy quyền bổ nhiệm, bổ nhiệm lại kế toán trưởng.

46+47

24/12/2018

167

22/11/2018

Quyết định số 3581/QĐ-UBND về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trường Trung cấp Kinh tế Khánh Hòa.

46+47

24/12/2018

168

26/11/2018

Quyết định số 3602/QĐ-UBND về việc Quy định mức hỗ trợ, trợ cấp cụ thể theo quy định tại Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ và Thông tư liên tịch số 93/2016/TTLT-BTC-BNNPTNT ngày 27/6/2016 của Liên Bộ: Tài chính - Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh.

46+47

24/12/2018

169

30/11/2018

Quyết định số 3681/QĐ-UBND về việc ủy quyền cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện thủ tục hành chính “Thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết khu, điểm tái định cư”.

46+47

24/12/2018

170

03/12/2018

Quyết định số 3709/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước trong việc xây dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 

46+47

24/12/2018

171

04/12/2018

Quyết định số 3727/QĐ-UBND phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Sinh vật cảnh tỉnh Khánh Hòa.

46+47

24/12/2018

172

04/12/2018

Quyết định số 3740/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp trong đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua theo cơ chế thị trường trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

46+47

24/12/2018

173

06/12/2018

Quyết định số 3760/QĐ-UBND về giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường được đặt hàng, giao kế hoạch, sử dụng ngân sách nhà nước do Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Khánh Hòa cung cấp dịch vụ.

46+47

24/12/2018

174

12/12/2018

Quyết định số 3837/QĐ-UBND về việc cho phép Sở Tài nguyên và Môi trường ủy quyền cho Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai Khánh Hòa ký Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

46+47

24/12/2018

175

12/12/2018

Quyết định số 3851/QĐ-UBND về việc hợp nhất Trung tâm Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa và Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa thành Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh Khánh Hòa.

46+47

24/12/2018

176

12/12/2018

Quyết định số 3842/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 19/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.

48+49

24/12/2018

177

12/12/2018

Quyết định số 3852/QĐ-UBND về việc ủy quyền phê duyệt Bảng mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

48+49

24/12/2018

178

13/12/2018

Quyết định số 3856/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 25-CTr/TU ngày 10 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

48+49

24/12/2018

179

13/12/2018

Quyết định số 3863/QĐ-UBND về việc kiện toàn cơ cấu tổ chức Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư - Lưu trữ trên cơ sở sáp nhập các phòng chuyên môn.

48+49

24/12/2018

180

13/12/2018

Quyết định số 3864/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thí điểm mô hình đưa lao động tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc có thời hạn tại hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2019-2020.

48+49

24/12/2018

181

13/12/2018

Quyết định số 3868/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trường Sa nhiệm kỳ 2016-2021.

48+49

24/12/2018

182

13/12/2018

Quyết định số 3869/QĐ-UBND về việc phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trường Sa nhiệm kỳ 2016-2021.

48+49

24/12/2018

183

17/12/2018

Quyết định số 3921/QĐ-UBND ban hành Quy chế phối hợp giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

48+49

24/12/2018Số ký hiệu: ML-UBNDT2018
Ngày ban hành: 17/12/2018
Loại văn bản: Văn bản khác
Lĩnh vực: Lĩnh vực khác
Số Công Báo: 48+49
Năm Công Báo: 2018
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm