Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 4654
Lượt truy cập: 21193066

Quyết định số 3852/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ủy quyền phê duyệt Bảng mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 3852/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 12 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền phê duyệt Bảng mô tả công việc
và khung năng lực vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập
trực thuộc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; đơn vị sự nghiệp công lập
trực thuộc Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

image001.gif


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 41/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Công văn số 2945/SNV-TCBC ngày 05 tháng 12 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Giám đốc Sở Nội vụ phê duyệt Bảng mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc y ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 2. Thời hạn ủy quyền: 05 năm kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức Vinh

Số ký hiệu: 3852/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/12/2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 48+49
Năm Công Báo: 2018
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm