Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 4552
Lượt truy cập: 21192927

Quyết định số 2379/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2379/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch hành động
về Bình đẳng giới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

image001.gif

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 2351/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 1696/QĐ-TTg ngày 02 tháng 10 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2016-2020;

Căn cứ Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 247/TTr-SLĐTBXH ngày 27 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Kế hoạch hành động về bình đẳng giới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020 ban hành kèm theo Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh, cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu 1 của mục tiêu 3

Chỉ tiêu 1: Vào năm 2020, tỷ lệ biết chữ của nữ trong độ tuổi từ 15 - 60 đạt ngang bằng với nam là 98%; tỷ lệ người dân tộc thiểu số biết chữ đạt 90% (Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì).

2. Thay thế chỉ tiêu 1 của mục tiêu 5

Chỉ tiêu 1: Phấn đấu hàng tháng có ít nhất 02 chuyên mục tuyên truyền về bình đẳng giới trên hệ thống thông tin cơ sở tại các xã, phường, thị trấn vào năm 2020 (Ủy ban nhân dân cấp huyện chủ trì).

3. Điều chỉnh chỉ tiêu 1 của mục tiêu 6

Chỉ tiêu 1: Đến năm 2020 ít nhất 50% số nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện được tư vấn về tâm lý, pháp lý, được hỗ trợ và chăm sóc sức khỏe tại các cơ sở trợ giúp nạn nhân của bạo lực gia đình và đạt 75% số người gây bạo lực gia đình được phát hiện ở mức chưa bị truy cứu trách nhiệm hình sự được tư vấn tại các cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì).

4. Sửa đổi, bổ sung các giải pháp để thực hiện mục tiêu 1

- Bổ sung giải pháp vào trước giải pháp 1

Phát huy vai trò và tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, tổ chức sử dụng cán bộ, công chức, viên chức trong việc bố trí, phân công công tác đối với nữ cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm đúng quy định về bình đẳng giới; ưu tiên lựa chọn nữ có đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định trong quy hoạch và bổ nhiệm vào chức danh, chức vụ để đảm bảo tỷ lệ nữ nhằm thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh.

- Sửa đổi nội dung giải pháp thứ 3 như sau:

Xây dựng, phê duyệt và triển khai thực hiện công tác quy hoạch gắn với công tác bố trí, sử dụng, đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng nguồn nữ cán bộ, công chức, viên chức vào các chức vụ, chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp tại các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh với các chỉ tiêu cụ thể và giải pháp khả thi; định kỳ hàng năm tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch; tăng cường việc nâng cao năng lực cho đội ngũ nữ cán bộ, công chức, viên chức nhằm tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo và các cơ quan dân cử, đặc biệt đối với nữ lãnh đạo trẻ, nữ lãnh đạo là người dân tộc thiểu số.

- Bổ sung giải pháp vào giải pháp thực hiện mục tiêu 1

Cụ thể hóa một số chỉ tiêu của Kế hoạch vào Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và mức đạt chuẩn nông thôn mới của các xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 531/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Bổ sung giải pháp để thực hiện mục tiêu 2

Bổ sung giải pháp sau giải pháp thứ 5 như sau:

Nghiên cứu, phát triển các mô hình cung cấp dịch vụ bình đẳng giới, trong đó tập trung tăng cường cơ hội có việc làm, bảo đảm thu nhập tối thiểu và giảm nghèo bền vững cho người lao động yếu thế, thúc đẩy sự tham gia bình đẳng của phụ nữ trong phát triển kinh tế.

6. Bổ sung giải pháp để thực hiện mục tiêu 3

Bổ sung nội dung vào giải pháp thứ 6 như sau:

Thực hiện lồng ghép giới trong các chính sách, chương trình, kế hoạch về giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; xây dựng cơ sở dữ liệu có tách biệt theo giới tính, độ tuổi, dân tộc ở các cấp học, bậc học.

7. Bổ sung giải pháp để thực hiện mục tiêu 4

Bổ sung giải pháp thứ 8 như sau:

Tổ chức thực hiện có hiệu quả việc kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh.

8. Sửa đổi, bổ sung giải pháp thực hiện mục tiêu 5

Sửa đổi bổ sung giải pháp thứ 3 như sau:

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục về giới trên các phương tiện thông tin đại chúng với các hình thức đa dạng, linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đối tượng, khu vực, vùng miền. Đẩy mạnh truyền thông về bình đẳng giới thông qua mạng lưới thông tin cơ sở.

9. Bổ sung nội dung phần huy động nguồn lực thực hiện Kế hoạch

Việc phân bổ nguồn vốn cần ưu tiên cho những ngành, vùng, khu vực có bất bình đẳng giới hoặc có nguy cơ cao về bất bình đẳng giới, vùng dân tộc thiểu số, vùng đặc biệt khó khăn, miền núi, hải đảo.

10. Sửa đổi, bổ sung nội dung trong phần tổ chức thực hiện

- Bổ sung nhiệm vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tổng kết đánh giá tình hình thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh và đề xuất trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn tới đảm bảo phù hợp với pháp luật về bình đẳng giới.

- Sửa đổi, bổ sung nhiệm vụ của Công an tỉnh như sau:

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan xây dựng và triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống tội phạm buôn bán người, phòng, chống các hành vi bạo lực gia đình, các hành vi bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em.

- Bổ sung nhiệm vụ của các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố như sau:

Các sở, ban, ngành, đoàn thể và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tham gia thực hiện Kế hoạch trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao cần tăng cường tính chủ động, bố trí nguồn lực thực hiện; định kỳ 6 tháng, hàng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Đắc TàiSố ký hiệu: 2379/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/08/2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Lao động - TBXH
Số Công Báo: 35+36
Năm Công Báo: 2018
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm