Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 4609
Lượt truy cập: 21193006

Quyết định số 2280/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2280/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 10 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sáp nhập Tổ dân phố trên địa bàn phường Xương Huân,
thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

image001.gif

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Thông tư số 09/2017/TT-BNV ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1817/TTr-SNV ngày 01 tháng 8 năm 2018 về việc đề nghị ban hành Quyết định sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập tổ dân phố trên địa bàn phường Xương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Sáp nhập tổ dân phố 1 Duy Hòa có diện tích 3,96 ha với 6 hộ - 39 người vào tổ dân phố 1 Duy Thanh;

2. Sáp nhập tổ dân phố 2 Duy Hòa có diện tích 4,01 ha (hiện không còn người dân sinh sống) vào tổ dân phố 1 Duy Thanh;

3. Sáp nhập tổ dân phố 2 Duy Thanh có diện tích 9,11 ha với 02 hộ - 21 người vào tổ dân phố 1 Duy Thanh;

4. Sau khi sáp nhập, tổ dân phố 1 Duy Thanh thuộc phường Xương Huân, thành phố Nha Trang có diện tích 23,77 ha và 138 hộ - 648 người.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nha Trang và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức VinhSố ký hiệu: 2280/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 10/08/2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 35+36
Năm Công Báo: 2018
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm