Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 4561
Lượt truy cập: 21192940

Quyết định số 2237/QĐ-UBND ngày 07/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ủy quyền cho Sở Ngoại vụ trao đổi thông tin trực tiếp với cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2237/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 07 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền cho Sở Ngoại vụ trao đổi thông tin trực tiếp
với cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam

image001.gif

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Công ước viên năm 1961 về quan hệ ngoại giao;

Căn cứ Công ước viên năm 1963 về quan hệ lãnh sự;

Căn cứ Chỉ thị số 21/2000/CT-TTg ngày 16 tháng 10 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông báo và tiếp xúc lãnh sự đối với công dân nước ngoài và người Việt Nam mang hộ chiếu nước ngoài bị bắt, tạm giữ, tạm giam hoặc đang thi hành án phạt tù tại Việt Nam;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2015/TTLT-BNG-BNV ngày 28 tháng 5 năm 2015 của Liên Bộ Ngoại giao - Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 3287/QĐ-BNG ngày 31 tháng 8 năm 2016 của Bộ Ngoại giao về ban hành mẫu một số văn bản giao dịch đối ngoại của địa phương;

Căn cứ Quyết định số 360/QĐ-UBND ngày 09 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Ngoại vụ;

Thực hiện hướng dẫn của Bộ Ngoại giao tại Công văn số 4968/BNG-LS ngày 04 tháng 12 năm 2017 của Bộ Ngoại giao về việc ủy quyền cơ quan ngoại vụ địa phương trao đổi trực tiếp với cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Công văn số 995/SNgV-QLBG ngày 25 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Ngoại vụ trao đổi thông tin trực tiếp với cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, cụ thể như sau:

1. Nội dung trao đổi: Thông tin các vụ việc lãnh sự thông thường liên quan đến người nước ngoài bị tai nạn, thương tích, mất hộ chiếu, đề nghị xác minh nhân thân, cung cấp lý lịch tư pháp, tử vong, vi phạm pháp luật Việt Nam bị giam giữ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

2. Đối tượng trao đổi

a) Các Tổng Lãnh sự quán nước ngoài tại Việt Nam đã được Chính phủ Việt Nam cho phép mở rộng khu vực lãnh sự tại tỉnh Khánh Hòa.

b) Các Đại sứ quán nước ngoài tại Việt Nam có cơ quan lãnh sự không có khu vực lãnh sự tại tỉnh Khánh Hòa.

c) Hình thức trao đổi: Công hàm.

Điều 2. Thời hạn ủy quyền: 05 (năm) năm kể từ ngày ban hành Quyết định này.

Điều 3. Sở Ngoại vụ có trách nhiệm:

- Triển khai, thực hiện việc trao đổi Công hàm trực tiếp với cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam theo nội dung quy định tại Điều 1 Quyết định này.

- Khi thực hiện trao đổi thông tin, phải thông báo với Bộ Ngoại giao (Cục Lãnh sự hoặc Sở Ngoại vụ thành phố Hồ Chí Minh) để phối hợp trong công tác đối ngoại.

- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh định kỳ 6 tháng và hàng năm.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Ngoại vụ; Thủ trưởng cơ quan và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Trần Sơn HảiSố ký hiệu: 2237/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/08/2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Ngoại vụ
Số Công Báo: 35+36
Năm Công Báo: 2018
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm