Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 4621
Lượt truy cập: 21193018

Quyết định số 2227/QĐ-UBND ngày 06/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2227/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 06 tháng 8 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp
và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông
giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

image001.gif

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1587/TTr-SGDĐT ngày 02 tháng 8 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa (gọi tắt là Đề án) với những nội dung chủ yếu sau đây:

I. Mục tiêu

1. Mục tiêu chung

Tạo bước đột phá về chất lượng giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông, góp phần chuyển biến mạnh mẽ công tác phân luồng học sinh sau trung học cơ sở và trung học phổ thông vào học các trình độ giáo dục nghề nghiệp phù hợp với yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương nói riêng và của cả nước nói chung, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực của tỉnh, quốc gia, hội nhập khu vực và quốc tế.

2. Mục tiêu cụ thể

a) Mục tiêu đến năm 2020

- Có khoảng 55% trường trung học cơ sở, 60% trường trung học phổ thông có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương; riêng hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh có ít nhất 50% trường trung học cơ sở;

- Có khoảng 55% trường trung học cơ sở, 60% trường trung học phổ thông có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ; đối với hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đạt ít nhất 50% đối với cả hai cấp học trên;

- Phấn đấu ít nhất 30% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; đối với hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đạt ít nhất 25%;

- Phấn đấu ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng; đối với hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đạt ít nhất 30%.

b) Mục tiêu đến năm 2025

- Có 100% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông thực hiện chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của địa phương và 80% các trường đối với hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh;

- Phấn đấu 100% trường trung học cơ sở và trung học phổ thông có giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu về chuyên môn, nghiệp vụ; đối với hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đạt ít nhất 80%;

- Phấn đấu ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp; đối với hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đạt ít nhất 30%;

- Phấn đấu ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng; đối với hai huyện miền núi Khánh Sơn và Khánh Vĩnh đạt ít nhất 35%.

II. Nhiệm vụ và giải pháp

1. Nâng cao nhận thức về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông

a) Đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của cơ quan quản lý giáo dục các cấp, các cơ sở giáo dục phổ thông, cha mẹ học sinh, học sinh và trong các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông;

b) Đưa nhiệm vụ giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông vào chủ trương, kế hoạch chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội của từng địa phương;

c) Xây dựng chuyên mục về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên Cổng thông tin điện tử phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa; hình thành cơ sở dữ liệu về nghề nghiệp, thị trường lao động và thông tin, dữ liệu liên quan đến ngành, nghề; mô tả ngành, nghề và thông tin tuyển dụng, sử dụng lao động của từng ngành, nghề, tương ứng với từng địa phương; kết nối giữa các trường phổ thông với cơ quan dự báo nhu cầu nhân lực, hội nghề nghiệp, hội doanh nghiệp, các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các doanh nghiệp;

d) Tăng cường phối hợp tổ chức các hoạt động tuyên truyền về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng cho học sinh phổ thông như: Ngày hội tư vấn tuyển sinh, hướng nghiệp; thi tìm hiểu về thế giới nghề nghiệp; các hoạt động giao lưu của học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục với các nhà khoa học, nhà quản lý, doanh nhân, các trung tâm học tập cộng đồng và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

2. Đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông

a) Đổi mới nội dung giáo dục hướng nghiệp thông qua các môn học và hoạt động giáo dục trong nhà trường:

- Đối với chương trình giáo dục phổ thông hiện hành: Đổi mới nội dung dạy học trong chương trình theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn; phù hợp với điều kiện địa phương;

- Đối với chương trình giáo dục phổ thông mới: Thực hiện tốt nội dung giáo dục hướng nghiệp tích hợp trong chương trình các môn học và hoạt động giáo dục theo định hướng giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kỹ thuật - toán (giáo dục STEM) trong chương trình phù hợp với xu hướng phát triển ngành nghề của địa phương và của cả nước, đáp ứng thị trường lao động, chuẩn bị điều kiện đào tạo nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4;

b) Đa dạng hóa, vận dụng linh hoạt các hình thức tư vấn hướng nghiệp phù hợp với lứa tuổi học sinh; cung cấp kịp thời thông tin về cơ sở giáo dục nghề nghiệp, chính sách đối với người học các trình độ giáo dục nghề nghiệp, chính sách ưu đãi trong giáo dục nghề nghiệp, cơ hội khởi nghiệp, tìm kiếm việc làm, mức thu nhập, xu hướng thị trường lao động và nhu cầu sử dụng của thị trường lao động;

c) Tăng cường phối hợp giữa các cơ sở giáo dục phổ thông, các cơ quan quản lý giáo dục với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong hoạt động giáo dục hướng nghiệp và học sinh phổ thông sau khi tốt nghiệp vào học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

d) Xây dựng mô hình thí điểm về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông tại một số trường trung học cơ sở thuộc Nha Trang, Vạn Ninh và Khánh Sơn, trong đó áp dụng phương thức hướng nghiệp có sự tham gia của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở sản xuất, các doanh nghiệp;

đ) Cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời về nhu cầu lao động, thị trường lao động của địa phương và trong cả nước cho các cơ sở giáo dục;

e) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc trao đổi kinh nghiệm giáo dục hướng nghiệp, phân luồng học sinh phổ thông, về nhu cầu lao động, thị trường lao động.

3. Phát triển đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong các trường trung học

a) Bổ sung đội ngũ làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong trường phổ thông theo tiêu chuẩn quy định;

b) Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng nghiệp về kiến thức, kỹ năng tư vấn, phương pháp tư vấn hiện đại với sự trợ giúp của công nghệ thông tin;

c) Có chính sách thu hút các nhà khoa học, các nhà quản lý, giáo viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nhân,... tham gia làm công tác tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.

4. Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông

a) Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ hiệu quả cho giáo dục hướng nghiệp, giáo dục STEM theo tiêu chuẩn, tiêu chí kỹ thuật về cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông;

b) Hỗ trợ các trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh, trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp cấp huyện tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ giáo dục hướng nghiệp, dạy nghề.

5. Triển khai các biện pháp khuyến khích học sinh theo định hướng phân luồng

a) Thực hiện đầy đủ cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học liên thông giữa các trình độ đào tạo, lên các cấp học cao hơn;

b) Xây dựng chính sách của địa phương hỗ trợ học sinh đi học nghề; hỗ trợ kinh phí cho học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

6. Huy động nguồn lực xã hội trong và ngoài nước tham gia giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông

a) Huy động sự tham gia của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, doanh nghiệp trong xây dựng chương trình, tài liệu và đánh giá kết quả giáo dục hướng nghiệp đáp ứng yêu cầu thị trường lao động; lựa chọn, biên soạn tài liệu đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng nghiệp theo từng cấp học;

b) Xây dựng cơ chế phối hợp giữa cơ sở giáo dục phổ thông với các cơ sở giáo dục đại học, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhằm khai thác, sử dụng các điều kiện cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông;

c) Khuyến khích, tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân, trong và ngoài nước đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ công tác giáo dục hướng nghiệp cho học sinh phổ thông.

7. Tăng cường quản lý đối với giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông

a) Cập nhật thông tin và khai thác hiệu quả chuyên mục về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên Cổng thông tin điện tử phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa;

b) Phân công bộ phận kiêm nhiệm quản lý, theo dõi về giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh tại các cấp quản lý giáo dục và các cơ sở giáo dục phổ thông;

c) Thường xuyên theo dõi, đánh giá chất lượng giáo dục hướng nghiệp, định hướng phân luồng học sinh phổ thông trên phạm vi toàn tỉnh và tại từng địa phương.

III. Kinh phí thực hiện

1. Kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch gồm:

a) Sử dụng từ nguồn kinh phí lồng ghép trong các chương trình, đề án được các cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện;

b) Sử dụng từ nguồn kinh phí huy động của các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân và các nguồn thu hợp pháp để bổ sung cho việc thực hiện Kế hoạch;

c) Việc quản lý và sử dụng kinh phí được thực hiện theo các quy định hiện hành.

2. Lộ trình thực hiện Kế hoạch

a) Từ năm 2018 đến năm 2020

- Rà soát, đánh giá thực trạng, xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Đề án giai đoạn 2018-2020.

- Bổ sung, cập nhật nội dung giáo dục hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông hiện hành; triển khai thực hiện nội dung giáo dục hướng nghiệp trong chương trình giáo dục phổ thông mới theo quy định và hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh:

+ Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học phục vụ giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông theo các tiêu chuẩn, tiêu chí kỹ thuật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành;

+ Các cơ chế chính sách khuyến khích học sinh đi học nghề; hỗ trợ kinh phí cho học sinh dân tộc thiểu số, học sinh nghèo, học sinh thuộc diện chính sách và những cơ sở đào tạo học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

+ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm làm công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng trong trường phổ thông.

- Xây dựng chuyên trang thông tin về giáo dục hướng nghiệp, phân luồng trong giáo dục phổ thông.

- Hỗ trợ thiết bị dạy học cho một số cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn thực hiện thí điểm về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

- Tổ chức sơ kết đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch giai đoạn 2018-2020 và triển khai các giai đoạn tiếp theo.

b) Từ năm 2020 đến năm 2025

Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất tại một số cơ sở giáo dục được Bộ Giáo dục và Đào tạo lựa chọn thực hiện thí điểm và tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên kiêm nhiệm thực hiện giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông;

- Duy trì và hoàn thiện các hoạt động đã triển khai trong Kế hoạch đề ra giai đoạn từ năm 2018-2020;

- Bổ sung, điều chỉnh một số hoạt động (nếu cần thiết) phù hợp với yêu cầu chung, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả của Kế hoạch;

- Tổng kết Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh vào cuối năm 2025.

IV. Tổ chức thực hiện

1. Trách nhiệm của các sở, ban, ngành

a) Sở Giáo dục và Đào tạo

- Là cơ quan thường trực có trách nhiệm phối hợp với các sở, ngành, địa phương tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện Kế hoạch; đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch, biện pháp thực hiện Kế hoạch cho phù hợp với tình hình thực tế;

- Cụ thể hóa các nội dung của Kế hoạch trong các chương trình, kế hoạch trung hạn và hàng năm của Sở;

- Tổ chức đánh giá việc thực hiện giáo dục hướng nghiệp trong cơ sở giáo dục phổ thông theo đúng các tiêu chuẩn quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Hướng dẫn thực hiện đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông; phối hợp với các sở, ngành xây dựng mô hình thí điểm về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông tại một số trường trung học, trong đó áp dụng phương thức hướng nghiệp có sự tham gia của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các doanh nghiệp;

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các ngành có liên quan tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành chính sách, chế độ hỗ trợ học sinh đi học nghề; hỗ trợ kinh phí cho học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ bổ sung đội ngũ giáo viên làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong trường phổ thông theo tiêu chuẩn quy định;

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên làm nhiệm vụ tư vấn, hướng nghiệp trong trường phổ thông;

- Kiểm tra, giám sát tổng hợp tình hình thực hiện Kế hoạch; định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương, khen thưởng các doanh nghiệp, nhà đầu tư, cơ sở giáo dục và các tổ chức, cá nhân khác tham gia tích cực, hiệu quả vào công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông.

b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan xây dựng, triển khai các chính sách, chế độ hỗ trợ học sinh đi học nghề; hỗ trợ kinh phí cho học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các sở, ngành liên quan và các doanh nghiệp cung cấp thông tin thường xuyên, kịp thời về năng lực đào tạo, thông tin tuyển sinh của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh; tỷ lệ học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp có việc làm; thông tin về nhu cầu lao động, thị trường lao động theo định kỳ (hàng quý, 6 tháng, hàng năm);

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo và các địa phương chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông triển khai các hoạt động giáo dục hướng nghiệp định hướng phân luồng học sinh trung học; tổ chức tư vấn hướng nghiệp cho học sinh tại các trường phổ thông;

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề nghiệp, xác định nguyên tắc đào tạo; công bố tỷ lệ học sinh học xong có việc làm; mỗi cơ sở giáo dục nghề nghiệp cần xác định các doanh nghiệp, đơn vị là đối tác chiến lược ổn định lâu dài trong việc tiếp nhận nguồn nhân lực đã được đào tạo;

- Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo trong việc triển khai, kiểm tra, giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thủ tướng Chính phủ.

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư

- Bố trí kinh phí từ Chương trình mục tiêu quốc gia về giáo dục và đào tạo để thực hiện Kế hoạch vào hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước;

- Phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, các ngành có liên quan trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn về chính sách, chế độ đối với học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học gắn với giáo dục hướng nghiệp trong giáo dục phổ thông và kiểm tra, việc thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định của chế độ tài chính.

d) Sở Tài chính

Phối hợp cùng Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các ngành có liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn về chính sách, chế độ đối với học sinh sau tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch theo đúng quy định của chế độ tài chính.

đ) Sở Nội vụ

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng tiêu chuẩn lựa chọn người làm nhiệm vụ tư vấn hướng nghiệp trong trường phổ thông; triển khai thực hiện chính sách đối với giáo viên kiêm nhiệm làm công tác hướng nghiệp trong trường phổ thông theo quy định.

e) Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các đơn vị liên quan hướng dẫn Cổng thông tin điện tử phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa xây dựng thêm chuyên mục về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh phổ thông, hình thành cơ sở dữ liệu về nghề nghiệp, thị trường lao động và thông tin, dữ liệu liên quan đến ngành, nghề, mô tả ngành, nghề và thông tin tuyển dụng, sử dụng lao động của từng ngành, nghề;

- Hướng dẫn các cơ quan báo chí của tỉnh, Cổng thông tin điện tử tỉnh, Đài Truyền thanh - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền về giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

2. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

- Chỉ đạo ngành giáo dục và đào tạo, các ban, ngành chức năng của địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện và tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch trên địa bàn;

- Chủ động nghiên cứu, áp dụng những giải pháp thực hiện công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông đạt hiệu quả, phù hợp với đặc thù của địa phương;

- Theo dõi, đôn đốc, tổ chức kiểm tra, đánh giá và tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch tại địa phương; định kỳ 6 tháng, hằng năm báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh;

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông địa phương tuyên truyền về công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông;

- Chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện các chế độ, chính sách trong công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông;

- Căn cứ vào khả năng ngân sách của địa phương để quyết định việc hỗ trợ ngân sách cho công tác giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông;

- Hằng năm tổ chức đánh giá, tổng hợp, báo cáo Sở Giáo dục và Đào tạo kết quả thực hiện giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông và phương hướng triển khai công tác đối với năm học tiếp theo.

3. Đề nghị Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động của tổ chức đoàn, hội, đội liên quan đến hướng nghiệp cho học sinh.

4. Đề nghị Văn phòng Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Khánh Hòa

Khuyến khích, hướng dẫn các hiệp hội doanh nghiệp, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phối hợp với ngành giáo dục, các cơ sở giáo dục trong việc xây dựng nội dung, tài liệu giáo dục hướng nghiệp, hỗ trợ tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và tổ chức các hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Đắc TàiSố ký hiệu: 2227/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 06/08/2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Giáo dục - Đào tạo
Số Công Báo: 35+36
Năm Công Báo: 2018
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm