Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3340
Lượt truy cập: 20724723

Công văn số 7772/UBND-TH ngày 01/8/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc đính chính Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 7772/UBND-TH


Về việc đính chính Quyết định số

26/2018/QĐ-UBND ngày 20/7/2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 8 năm 2018

 

Kính gửi:

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố.

 

Ngày 20 tháng 7 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc Ủy ban nhân dân huyện; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Kinh tế thuộc Ủy ban nhân dân thị xã, thành phố thuộc tỉnh Khánh Hòa.

Do sơ sót kỹ thuật, tại Khoản 3 Điều 12 Quy định (ban hành kèm theo Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018) xin được đính chính lại như sau:

Giao Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc các chi cục, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Các nội dung khác của Quyết định số 26/2018/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2018 không thay đổi./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức VinhSố ký hiệu: 7772/UBND-TH
Ngày ban hành: 01/08/2018
Loại văn bản: Văn bản khác
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 33+34
Năm Công Báo: 2018
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm