Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3337
Lượt truy cập: 20724720

Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 27/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thủ tục hành chính “Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội”.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2129/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 27 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện thủ tục
hành chính “Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập
thuộc ngành Lao động - Thương binh và Xã hội”

image001.gif

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Bộ luật Lao động ngày 18 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19 tháng 7 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về phân loại, xếp hạng tổ chức sự nghiệp, dịch vụ công lập;

Căn cứ Thông tư số 18/2006/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 11 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 217/TTr-SLĐTBXH ngày 04 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ủy quyền cho Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Khánh Hòa thực hiện thủ tục hành chính “Xếp hạng một số loại hình đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội” với các nội dung công việc được ủy quyền như sau:

1. Hướng dẫn các đơn vị sự nghiệp công lập về thành phần hồ sơ theo quy định.

2. Tiếp nhận hồ sơ của các đơn vị sự nghiệp công lập khi hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

3. Chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện thẩm định hồ sơ, báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh để xem xét, quyết định xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành lao động, thương binh và xã hội theo đúng quy định.

4. Trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

 

Lê Đức VinhSố ký hiệu: 2129/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 27/07/2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Tổ chức bộ máy - XDCQ
Số Công Báo: 33+34
Năm Công Báo: 2018
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm