Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 3332
Lượt truy cập: 20724715

Quyết định số 2084/QĐ-UBND ngày 20/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số: 2084/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 20 tháng 7 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Khánh Hòa

image001.gif

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1988/TTr-SNN ngày 10 tháng 7 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực tỉnh Khánh Hòa như sau:

- Về cây trồng: Xoài, sầu riêng, bưởi, tỏi, mía tím và mía nguyên liệu.

- Về vật nuôi: Bò, heo, gà.

- Về lâm nghiệp: Keo lai giâm hom.

- Về thủy sản: Cá ngừ vây vàng, cá ngừ sọc dưa, tôm thẻ chân trắng, tôm hùm.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh; Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh; Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đào Công ThiênSố ký hiệu: 2084/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 20/07/2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Nông - Lâm - T.sản; M.núi
Số Công Báo: 33+34
Năm Công Báo: 2018
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm