Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 542
Lượt truy cập: 24107517

Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 18/7/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số 04/2018/NQ-HĐND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 18 tháng 7 năm 2018

 

NGHỊ QUYẾT

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 1 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND
ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa
về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời
một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông
trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

image001.gif

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

KHÓA VI - KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phí và Lệ phí ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và Lệ phí;

Căn cứ Thông tư số 250/2016/TT-BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Xét Tờ trình số 6295/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 62/BC-HĐND ngày 16 tháng 7 năm 2018 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 của Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND ngày 13 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa như sau:

1. Bổ sung đối tượng thu phí tại Khoản 1, Điều 1 như sau:

Các tổ chức, cá nhân đỗ xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở xuống dưới lòng đường thuộc các tuyến đường có tổ chức thu phí trên địa bàn thành phố Nha Trang.

2. Bổ sung mức thu phí tại Khoản 3, Điều 1 như sau:

Nội dung thu phí

Mức thu phí

(đồng/xe/lượt)

3. Sử dụng để đỗ xe ô tô từ 16 chỗ ngồi trở xuống dưới lòng đường thuộc các tuyến đường có tổ chức thu phí trên địa bàn thành phố Nha Trang:

 

- Thời gian đỗ xe từ 02 giờ trở xuống:

20.000

- Thời gian đỗ xe trên 02 giờ:

 

+ Mức thu của 02 giờ đầu.

20.000

+ Mức thu cho mỗi giờ tiếp theo (trong khoảng thời gian từ 01 phút đến 60 phút).

40.000

Miễn thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô đối với các trường hợp đưa, đón: Học sinh, sinh viên, bệnh nhân tại các cơ sở giáo dục, cơ sở khám, chữa bệnh.

3. Bổ sung Khoản 4, Điều 1 như sau:

c) Đối với phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe ô tô tại các tuyến đường có thu phí: Cơ quan thu phí được để lại 55% trong tổng số tiền thu phí thu được để chi phí phục vụ công tác quản lý, chi phí cho công tác thu phí. Số còn lại 45% nộp vào ngân sách nhà nước theo phân cấp và mục lục ngân sách nhà nước hiện hành.

Điều 2. Trách nhiệm tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này sau khi thống nhất với Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cụ thể các tuyến đường có tổ chức thu phí sử dụng tạm thời lòng đường để đỗ xe trên địa bàn thành phố Nha Trang.

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 9 năm 2018./.

 

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Lê Xuân ThânSố ký hiệu: 04/2018/NQ-HĐND
Ngày ban hành: 18/07/2018
Loại văn bản: Nghị quyết
Lĩnh vực: Thuế, Phí và Lệ phí
Số Công Báo: 33+34
Năm Công Báo: 2018
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa