Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 1726
Lượt truy cập: 20014107

Quyết định số 02/2018/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa.

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH KHÁNH HÒA

image001.gif

Số 02/2018/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

image001.gif

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 01 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2017
của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung
của Quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch
xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành
 kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 09 năm 2010
của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa

image001.gif

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa tại Tờ trình số 16/TTr-SXD ngày 02 tháng 01 năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 10/2017/QĐ-UBND ngày 11 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ một số nội dung của Quy định về việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa như sau:

3. Sửa đổi nội dung Điều 16 Chương III (Lập và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị) của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND như sau:

“Điều 16. Phương thức cung ứng, lập, thẩm định, phê duyệt dự toán và thực hiện dịch vụ công ích đô thị

1. Ủy quyền Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố (sau đây gọi chung là Ủy ban nhân dân cấp huyện), Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong quyết định phương thức cung ứng, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và tổ chức đăng tải thông tin về đấu thầu các dịch vụ công ích đô thị thuộc phạm vi địa bàn của cấp huyện, của Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong quản lý.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong tổ chức thực hiện việc lập kế hoạch, dự toán dịch vụ công ích đô thị; thẩm định và phê duyệt dự toán dịch vụ công ích đô thị thuộc phạm vi địa bàn mình quản lý.

3. Ủy ban nhân dân cấp huyện giao phòng chuyên môn hoặc cơ quan chuyên môn trực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong giao cơ quan chuyên môn trực thuộc phê duyệt hồ sơ mời thầu, tổ chức đấu thầu và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các dịch vụ công ích đô thị theo quy định của pháp luật về đấu thầu.””

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 30 tháng 01 năm 2018 và bãi bỏ Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 06 tháng 5 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc sửa đổi Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 09 tháng 9 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa “Quy định việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình, chi phí lập quy hoạch xây dựng và chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh Khánh Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, Trưởng ban Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong và Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

Đào Công ThiênSố ký hiệu: 02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 17/01/2018
Loại văn bản: Quyết định
Lĩnh vực: Đầu tư - Xây dựng
Số Công Báo: 05+06
Năm Công Báo: 2018
Tập tin đính kèm (Văn bản chính và phụ lục):  "Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm