Liên kết website
Thống kê truy cập
Đang online: 2227
Lượt truy cập: 14993752

Số  Năm  Ngày xuất bản: 14/02/2017

       MỤC LỤC
                        
Ngày ban hành Trích yếu nội dung       Trang

PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA
13-12-2016 Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bình tuyển, công nhận cây mẹ, cây đầu dòng, vườn giống cây lâm nghiệp, rừng giống trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 4
13-12-2016 Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trong đô thị không vì mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 7
13-12-2016 Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu bảo tồn biển Hòn Mun. 10
13-12-2016 Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tham quan Khu di tích lịch sử - văn hóa Tháp Bà Ponagar và danh lam thắng cảnh Hòn Chồng. 13
13-12-2016 Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐND về chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp và dịch vụ nông thôn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020. 16
13-12-2016 Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐND về mức hỗ trợ vốn ngân sách thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2017-2020. 22
13-12-2016 Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐND về việc bổ sung, sửa đổi mục tiêu cụ thể, bố trí nguồn lực trong Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016-2020 ban hành kèm theo Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh. 25
13-12-2016 Nghị quyết số 29/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức chi hoạt động hè hàng năm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 28
13-12-2016 Nghị quyết số 30/2016/NQ-HĐND về việc hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2017-2020. 30
13-12-2016 Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND về việc quy định về chế độ hỗ trợ nhân ngày lễ Quốc tế Lao động 01/5, Quốc khánh 02/9 và ngày tết Nguyên đán hàng năm. 32
13-12-2016 Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập, dạy nghề học sinh phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 41
13-12-2016 Nghị quyết số 33/2016/NQ-HĐND về việc quy định chức danh, số lượng, mức phụ cấp, chế độ đối với người hoạt động không chuyên trách và mức hỗ trợ kinh phí hoạt động cho tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 44
13-12-2016 Nghị quyết số 34/2016/NQ-HĐND về việc quy định chế độ hỗ trợ và thời hạn thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức một số lĩnh vực thuộc tỉnh Khánh Hòa. 53
13-12-2016 Nghị quyết số 35/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 57
13-12-2016 Nghị quyết số 36/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 60
13-12-2016 Nghị quyết số 37/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa 63
13-12-2016 Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 66
13-12-2016 Nghị quyết số 39/2016/NQ-HĐND về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch, lệ phí đăng ký cư trú và lệ phí cấp chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa. 68
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ NINH HÒA
05-12-2016 Quyết định số 03/2016/QĐ-UBND ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân thị xã Ninh Hòa nhiệm kỳ 2016-2021. 76
Số/Ký hiệuNgày ban hànhCơ quanTrích yếuTải về
520/QĐ-UBND 24/02/2017 UBND Tỉnh
Quyết định phê duyệt Điều lệ Hội Những người trồng xoài huyện Cam Lâm.
518/QĐ-UBND 24/02/2017 UBND Tỉnh
Quyết định ban hành Quy chế phối hợp quản lý các hoạt động du lịch tại Khu Du lịch Bãi Dài, huyện Cam Lâm.
516/QĐ-UBND 24/02/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc công nhận huyện Khánh Sơn đạt chuẩn xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở (tại thời điểm tháng 12/2016).
515/QĐ-UBND 24/02/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc công nhận huyện Khánh Vĩnh đạt chuẩn xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở (tại thời điểm tháng 12/2016).
514/QĐ-UBND 24/02/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc công nhận huyện Cam Lâm đạt chuẩn xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở (tại thời điểm tháng 12/2016).
513/QĐ-UBND 24/02/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc công nhận huyện Vạn Ninh đạt chuẩn xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở (tại thời điểm tháng 12/2016).
512/QĐ-UBND 24/02/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc công nhận huyện Diên Khánh đạt chuẩn xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở (tại thời điểm tháng 12/2016).
511/QĐ-UBND 24/02/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc công nhận thị xã Ninh Hoà đạt chuẩn xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở (tại thời điểm tháng 12/2016).
510/QĐ-UBND 24/02/2017 UBND Tỉnh
Quyết định về việc công nhận thành phố Cam Ranh đạt chuẩn xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học và phổ cập giáo dục trung học cơ sở (tại thời điểm tháng 12/2016).

"Văn bản pháp luật đăng trên Công báo là văn bản chính thức và có giá trị như bản gốc. Trường hợp có sự khác nhau giữa Công báo in và Công báo điện tử thì sử dụng Công báo in làm căn cứ chính thức"(Điều 87, Nghị định số 34/2016/NĐ-CP, ngày 14/5/2016 của Chính phủ).
Văn bản QPPL
Hình ảnh Khánh Hòa
Văn bản được quan tâm
24/02/2017

xuat khau.jpgChính phủ vừa ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 của Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế và Nghị quyết số 24/2016/QH14 ngày 08/11/2016 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016 - 2020.

24/02/2017

Tin 23 9.jpgNgày 23/02/2017, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành kèm theo Quyết định số 488/QĐ-UBND Quy chế về quản lý, sử dụng xe ô tô của cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án thuộc phạm vi quản lý của UBND tỉnh Khánh Hòa.

Theo đó, Quy chế này quy định về quản lý, sử dụng xe ô tô tại các cơ quan, tổ chức, đơn vị, Ban Quản lý dự án bao gồm xe từ 4 đến 16 chỗ ngồi, xe ô tô chuyên dùng được hình thành từ nguồn vốn ngân sách, có nguồn gốc ngân sách (kể cả viện trợ, quà biếu, tặng cho của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hoặc được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước theo quy định của pháp luật...).